Dec 30 2017, Rusiec

6 BIEG ŚWIĄTECZNY

Results

Results

Bieg główny
30/12/2017 12:00 6.5km

Contact info

Contact the organizer

Basic info.

Race location
Rusiec
Return policy
Brak

Rules

REGULAMIN 6 BIEG ŚWIĄTECZNY - RUSIEC 2017

1. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie “Aktywni w Gminie Rusiec”.

2. PARTNERZY:

LKS Pamapol-Hetman Rusiec

3. CELE IMPREZY:

1. Wspieranie i popularyzowanie imprez biegowych.

2. Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia.

3. Promocja Gminy Rusiec.

4. Upowszechnianie biegania jako jednej z najprostszych form ruchu na świeżym powietrzu.

5. Integracja środowiska biegaczy i ich rodzin.

4. TERMIN I MIEJSCE :

Bieg odbędzie się w dniu 30 grudnia 2017 roku, start godzina 12:00 przed budynkiem LKS

Pamapol-Hetman Rusiec przy ulicy Koniecpolskiego 11b, 97-438 Rusiec. Biuro zawodów

będzie znajdowało się w namiocie przed budynkiem LKS Pamapol-Hetman Rusiec i czynne będzie w godzinach 8:30 – 11:30

5. UCZESTNICTWO:

W zawodach mogą brać udział wszystkie osoby, które: w dniu zawodów będą miały ukończone 18 lat; (organizator dopuszcza również start uczestników w wieku 12-18 lat pod warunkiem podpisania w biurze zawodów zgody przez rodzica/opiekuna prawnego).

Każda osoba startująca w biegu, uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność. Decyzja zawodnika o zgłoszeniu się do biegu wraz z uiszczeniem wpisowego jest traktowana jako deklaracja właściwego stanu zdrowia pozwalająca zawodnikowi na udział w biegu.

6. TRASA:

Bieg zostanie rozegrany na dystansie około 6,5 km. Trasa biegu zostanie wyznaczona na terenie okolicznych lasów przy miejscowości Dębina, oznaczona będzie taśmą i strzałkami, skracanie trasy skutkować będzie natychmiastową dyskwalifikacją.

7. ZGŁOSZENIA:

Dostanie się na listę startową jest możliwe poprzez zarejestrowanie się na stronie http://cronochip.pl/rusiec lub w dniu zawodów w biurze zawodów.

Opłata startowa w wysokości 30 zł przyjmowana jest W DNIU ZAWODÓW w biurze zawodów.

Organizator nie ustala limitu zawodników, którzy mogą wystartować w imprezie.

Numery startowe przydzielane będą ALFABETYCZNIE według nazwiska.

Lista startowa zawodników będzie dostępna do wglądu w celu weryfikacji dla zawodników tydzień przed startem imprezy.

8. OPŁATA STARTOWA:

30 zł – opłata startowa w dniu zawodów – płatna w biurze zawodów do godz. 11:30.

Każdy zawodnik zgłoszony do biegu głównego otrzymuje w pakiecie startowym: numer startowy (plus cztery agrafki), pamiątkowy medal na mecie, chipy zwrotne,

Ciepły posiłek, kawa, herbata, woda dostępne będą w specjalnie wyznaczonym miejscu.

9. POMIAR CZASU:

Elektroniczny pomiar czasu (za pomocą chipów zwrotnych). Zgubienie, nieoddanie chipa skutkuje dyskwalifikacją oraz dodatkową opłatą w wysokości 20 zł płatną w biurze zawodów.

Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 1 godziny. Przy przekroczeniu tego limitu zawodnik jest zobowiązany na żądanie służb porządkowych do zdjęcia chipu startowego i opuszczenia trasy.

Wyniki biegu ukazane będą na stronie http://cronochip.pl/rusiec oraz bezpośrednio na miejscu biegu.

10. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW

Biuro zawodów zlokalizowane będzie w lub przed budynkiem LKS PAMAPOL HETMAN RUSIEC i czynne będzie 30.12.2016 w godzinach 08:30 – 11:30.

Podstawą odbioru zestawu startowego wraz z chipem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu potwierdzającego tożsamość, wypełnionego i podpisanego oświadczenia (jeśli nie zarejestrował się przez Internet). Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osób odbierających pakiet startowy poprzez sprawdzenie danych w dokumencie tożsamości z danymi zawartymi w zgłoszeniu.

11. KLASYFIKACJA I NAGRODY

Każdy z zawodników, który ukończy bieg główny otrzyma na mecie pamiątkowy medal.

Prowadzona będą klasyfikacje:

Open Kobiet – miejsca 1-3

Open Mężczyzn – miejsca 1-3

Najlepsza mieszkanka Gminy Rusiec – miejsce 1

Najlepszy mieszkaniec Gminy Rusiec – miejsce 1

Najstarszy zawodnik - miejsce 1

Najmłodszy zawodnik - miejsce 1

Nagrody: za zajęcie miejsca wg powyższych klasyfikacji - pamiątkowe puchary. Organizator

zastrzega sobie możliwość zwiększenia puli nagród w zależności od pozyskanych środków.

Organizator uprzedza, że limit pamiątkowych medali wynosi 250 - dla pierwszych zawodników na mecie.

12. BEZPIECZEŃSTWO

Zabezpieczenie trasy oraz opiekę medyczną zapewnia organizator. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników.

Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.

Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne. Ze względów bezpieczeństwa uprasza się zawodników o nie startowanie w biżuterii, szczególności łańcuszkach, kolczykach.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku noszenia niedozwolonych ozdób, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ich zgubienie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste zawodników zagubione w trakcie biegu. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, oświadczenia oraz dokonanie opłaty wpisowej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Zawodnik pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych używek nie zostanie dopuszczony do biegu.

13. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

Koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik.

Koszty organizacji pokrywają organizatorzy.

Organizator nie zapewnia transportu uczestników.

Bieg wymaga od uczestników dobrej sprawności i kondycji fizycznej.

Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.

Organizator zapewnia szatnie.

Miejsca parkingowe znajdują się na terenie stadionu LKS Pamapol-Hetman Rusiec oraz wokół niego.

Parkowanie w miejscach niezgodnych z zasadami może powodować konsekwencje przewidziane przepisami drogowymi.

Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

Wszystkich zawodników startujących w „VI BIEGU ŚWIĄTECZNYM” obowiązuje niniejszy regulamin.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych, informacyjnych, wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów przedstawiających uczestników biegu.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyny.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.

Wszystkie pytania dotyczące regulaminu jak i samej imprezy należy kierować e-mailowo na adres: aktywnirusiec@gmail.com oraz pod numerami telefonów: 782849520

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Read more   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼