Apr 24 2022, Ribadavia

5º BTT DO RIBEIRO

Results

Results

CORTA
24/04/2022 09:15 35km

LARGA
24/04/2022 09:15 50km

Contact info

Contact the organizer679957745

Basic info.

Race location
Campo de Futbol O XESTAL
Dorsal collecting address
Campo de Fútbol O XESTAL
Return policy
NO SE CONTEMPLAN

Rules

O Club Ciclista Raiders do Ribeiro organiza a 5ª Ruta Btt do Ribeiro en Ribadavia, marcha cicloturista de montaña NON COMPETITIVA, que se celebrará o dia 24 de Abril do 2022.

As 8:30 horas dará comenzó a recollida de dorsais, e as 9:00 horas a saída.

Tanto a saída e chegada oficiais serán dende a Praza Maior da citada vila segundo o seguinte regulamento:

REGULAMENTO XERAL:

1.- A 5ª Ruta do Ribeiro non terá carácter competitivo, os participantes consideranse en excursión persoal e polo tanto deberán respeitar as normas de circulación vixentes, as indicacións dos axentes de tráfico, policía local, do persoal de protección civil e dos membros da organización.

2.- O percorrido será de 35 e 50 Km, terá unha dificultade técnica media e unha dureza medio-alta, apta para tódolos practicantes habituáis de Btt que gusten de disfrutar de camiños e corredoiras de terra, así coma paisaxes e naturaleza da zona. Está diseñada para completala en 5 horas. Aqueles participantes que non pasen polo horario previsto pola organización nos puntos de corte, serán desviados por un percorrido alternativo que enlace coa ruta máis adiante.

3.- Poderán participar persoas nadas dende o ano 2004 e posteriores, así como os menores de 18 anos presentando obligatoriamente unha autorización asinada polo seu pai, nai ou tutor legal.

4.- A marcha será de ritmo libre na sua totalidade ainda que a organización resérvase o dereito de controlar ou neutralizar a mesma se circunstancias especiais o aconsellen. Está absolutamente prohibido adiantar ó vehículo a motor que encabece a marcha.

5.- Todo participante que non respete este regulamento, as normas de convivencia, que tiren lixo ao chan, circule sin o dorsal de xeito visible, non acate as instruccións da organización, retiraráselle o dorsal e será expulsado da proba de xeito inmediato, e se fose necesario sería denunciado as autoridades competentes.

6.- Para os participantes na marcha haberá diferentes controis extratexicamente situados. A organización resérvase o dereito de desviar por percorridos alternativos máis curtos a aqueles participantes que superen os tempos máximos de paso establecidos. Os participantes que non acaten estas normas aplicaráselles os procedementos reflectidos no artigo 5.

7.- É absolutamente obligatorio o uso de casco regulamentario dutante todo o percorrido.

8.- Os participantes son responsables de atoparse nun estado físico axeitado para afrontar o percorrido establecido.

9.- O percorrido está debidamente sinalizado. Antes da saida, informaráse das características da sinalización e das precaucións especiais que sexan de importancia e a ter en conta en certos tramos.

10.- Estará a disposición de todos os participantes un servicio de primeiros auxilios e se fose necesario dunha ambulancia con médico. No caso que fose preciso, procederase ao traslado do accidentado a algún dos centros médicos concertados co seguro da proba. Os participantes que non dispoñan de licencia federativa quedarán cubertos por un seguro de accidentes con validez de un dia, que suscribirán no mesmo momento de formalizar a inscripción.

11.- Haberá varios vehículos de asistencia para transportar bicicletas e participantes con problemas. Os participantes son responsables de presentarse na saída coa bicicleta cun estado mecánico axeitado para circular con seguridade polo percorrido proposto na marcha. Así mesmo tódolos participantes deberán ir dotados do kit básico de reparación, ainda que tamen dita proba vai ter servicio de pequeñas averías por membros da organización.

12.- A organización resérvase o dereito de participación de ata 400 ciclistas, respetándose a orde de inscripción. Consideraranse como inscritos todos aqueles que remitan a confirmación a organización pagada a taxa de inscrición en tempo e forma a través da páxina web disposta para tal fin.

13.- Haberá dous avituallamentos que estarán distribuidos da seguinte orde:

- Km 18 Sólido e Líquido

- Km 28 Líquido

- O Final da proba haberá pinchos e bebidas para tódolos participantes

14.- A organización non se fai responsable daqueles danos que poidan producir os participantes a terceiros, derivados de conductas imprudentes alleas a organización, nin das sancións que lles poidan corresponder por non respeitar o código de circulación vixente.

15.- A aceptación do presente regulamento implica, necesariamente, que o participante autoriza a organización para a grabación total ou parcial da sua participación na marcha, presta o seu consentimento para que poida ser usado a sua imaxe na promoción e difusión da proba, de todas as formas posibles (radio, prensa, video, fotografía, dvd, internet, cartéis, medios de comunicación, etc), e cede todolos dereitos de explotación comercial e publicidade que a organización considere adecuado executar (dentro dos seus fines benéficos), sen dereito da súa partepara recibir unha compensación económica.

16.- O feito de inscribirse nesta marcha, leva implícita a aceptación da totalidade destas normas.

17.- Al inscribirte Participas en el Sorteo en el “Sorteo de Regalos LaFuga Cycling” y por tanto, estará proporcionando sus datos de carácter personal a La Fuga Spazio SL (CIF B-15540842) para uso en acciones informativas, comerciales y promocionales relacionadas con la propia marca y sus tiendas, sin cesión a terceros y tratando esos datos en los términos de esta cláusula de Política de Privacidad y Protección de Datos y para los fines aquí expresados.

La Fuga Spazio SL, pone en conocimiento de los inscritos que sus datos de carácter personal sólo podrán obtenerse para su tratamiento cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido. Serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para dicha finalidad, o cuando lo solicite el titular en el ejercicio de su derecho de cancelación.

Manifiesta su compromiso de cumplir con la legislación vigente en cada momento en materia de protección de datos, concretamente con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y demás legislación aplicable. Los datos personales facilitados serán incluidos en los ficheros, , bajo titularidad de la Compañía, y se utilizarán de acuerdo a las siguientes pautas:
El usuario será el único responsable de la veracidad de los datos facilitados a La Fuga. Queremos que puedas ejercer tus Derechos, por ello como interesados
pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición dirigiéndose por escrito a la dirección del responsable, indicando “ejercicio derechos protección de datos” o a través de la siguiente dirección electrónica: info@lafugacycling.com. Los interesados tienen derecho a retirar el consentimiento prestado.
Los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es).

De todas formas, La Fuga Spazio SL en ningún caso modificará las políticas ni prácticas para hacerlas menos eficaces en la protección de los datos personales de nuestros usuarios almacenados anteriormente, sin el consentimiento previo de los usuarios afectados.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Read more   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼