Dec 18 2016, Burriana

Media Maratón de Burriana

Results

Results

Media Maratón de Burriana
18/12/2016 10:00 21km

Contact info

Contact the organizer

Basic info.

Race location
Burriana, 10:00 h
Dorsal collecting address
Zona de salida hasta 15 minutos antes del inicio de la carrera
Return policy
sme.eventos@burriana.es

Rules

Article 1.- Artículo 1

El club d'atletisme BURIS-ANNA i el Magnífic Ajuntament de Borriana mitjançant el Servei Municipal d’Esports, i amb la col·laboració de diferents entitats esportives, organitza la I 21k Borriana, prova atlètica en la qual podran participar totes les persones que ho desitgen, degudament inscrites, nascudes fins a 2001.

El club de atletismo BURIS-ANNA y el Magnífico Ayuntamiento de Borriana mediante el Servvei Municipal d’Esports, y con la colaboración de diferentes entidades deportivas, organiza la Y 21k Borriana, prueba atlética en la cual podrán participar todas las personas que lo desean, debidamente inscritas, nacidas hasta 2001.

Article 2.- Artículo 2

El recorregut de les prova constarà de 21, 197 metres, se celebrarà el diumenge 18 de desembre de 2016, a partir de les 10:00 hores.

El Temps límit de la prova serà de 3 hores, fixant-se la finalització de la mateixa a les 13:00 hores.

L'eixida i l'arribada estaran situades en la Piscina Municipal.

El recorrido de las prueba constará de 21, 197 metros, se celebrará el domingo 18 de diciembre de 2016, a partir de las 10:00 horas.

El Tiempo límite de la prueba será de 3 horas, fijándose la finalización de la misma a las 13:00 horas.

La salida y la llegada estarán situadas en la Piscina Municipal.

Article 3.- Artículo 3

Terminis d'inscripció i preus.

PERÍODE

Del 10 al 24 d'Octubre 10 €

Del 18 d'Octubre al 10 Desembre 15 €

De l'11 al 15 Desembre 16 €

Inscripcions fora de termini en cas d'haver-hi plaça serà de 20 euros.

La inscripció es podrà realitzar en:

• Web www.evasionrunningcastellon.com

• EVASION RUNNING CASTELLON, Calle Pintor Sorolla, 13 ; Telèfon: 964.83.00.10

• Web www.sme.burriana.es

• PISCINA MUNICIPAL DANIEL VIDAL FUSTER BORRIANA

• El dorsal de la prova s'arreplegarà a partir dissabte 17 de DESEMBRE de 10:00h a 13:00h i de 17:00h a 20:00 hores en PISCINA MUNICIPAL, a més del dia de la carrera des de les 8:15 fins a les 9:45. No es lliuraran dorsals passades les 9:45h.

IMPORTANT: El preu de la inscripció no es retorna en cap cas, qualsevol que siga la causa de no participació en la carrera

El preu de la inscripció inclou:

 • Accés a tots els avituallaments i esponges establits per l'organització.
 • Assistència sanitària durant el transcurs de la prova i a l'arribada a la meta.
 • Dutxes i massatges en les zones habilitades.
 • Borsa del corredor.
 • Optar als trofeus i als premis oferits per l'organització.
 • Assegurança d'accidents contractada per l'organització.
 • Servei de guarda-roba en meta.

Plazos de inscripción y precios.

PERIODO

Del 10 al 24 de Octubre 10 €

Del 18 de Octubre al 10 Diciembre 15 €

Del 11 al 15 Diciembre 16 €

Inscripciones fuera de plazo en caso de haber plaza será de 20 euros.

La inscripción se podrá realizar en:

• Web www.evasionrunningcastellon.com

• EVASION RUNNING CASTELLON, Calle Pintor Sorolla, 13 ; Teléfono: 964.83.00.10

• Web www.sme.burriana.es

• PISCINA MUNICIPAL DANIEL VIDAL FUSTER BORRIANA

• El dorsal de la prueba se recogerá a partir sábado 17 de DICIEMBRE de 10:00h a 13:00h y de 17:00h a 20:00 horas en PISCINA MUNICIPAL, además del día de la carrera desde las 8:15 hasta las 9:45. No se entregarán dorsales pasadas las 9:45h.

IMPORTANTE: El precio de la inscripción no se devuelve en ningún caso, cualquier que sea la causa de no participación en la carrera

El precio de la inscripción incluye:

 • Acceso a todos los avituallaments y esponjas establecidos por la organización.
 • Asistencia sanitaria durante el transcurso de la prueba y a la llegada a la meta.
 • Duchas y masajes en las zonas habilitadas.
 • Bolsa del corredor.
 • Optar a los trofeos y a los premios ofrecidos por la organización.
 • Seguro de accidentes contratado por la organización.
 • Servicio de guardarropa en meta.

Article 4.- Artículo 4

CATEGORIES. Els participants seran agrupats en les següents categories, segons la seua edat i sexe:

 • Júnior 16 anys a 19 anys
 • Sénior 20 anys a 39 anys
 • Veterà A 40 anys a 49 anys
 • Veterà B 50 anys a 59 anys
 • Màster de 60 anys endavant

L'edat es prendrà per any de naixement a dia 1 de gener.

CATEGORÍAS. Los participantes serán agrupados en las siguientes categorías, según su edad y sexo:

Júnior 16 años a 19 años

Sénior 20 años a 39 años

Veterano A 40 años a 49 años

Veterano B 50 años a 59 años

Máster de 60 años adelante

La edad se tomará por año de nacimiento a día 1 de enero.

Article 5.- Artículo 5

PREMIS. Tots els inscrits rebran una SAMARRETA TÈCNICA, a més d'una borsa del corredor integrada per tots els obsequis que l'organització puga recaptar de les entitats col·laboradores.

Els tres primers atletes classificats en les categories anteriors rebran un trofeu acreditatiu de la seua classificació.

CATEGORIA CLUBS 21K BORRIANA: Per a aquesta classificació es considerarà la suma dels temps obtinguts pels 4 millors homes i la millor dona de cada equip.

L'ACTE DE LLIURAMENT DE TROFEUS es realitzarà a partir de les 12:00. No es lliurarà cap trofeu ni obsequi amb anterioritat al mateix. Igualment, aquells corredors i equips que no arrepleguen el seu trofeu, premi durant aquesta cerimònia, perdran qualsevol dret a reclamar-ho posteriorment.

La carrera serà cronometrada per (xip adherit al dorsal d'un sol ús).

PREMIOS. Todos los inscritos recibirán una CAMISETA TÉCNICA, además de una bolsa del corredor integrada por todos los obsequios que la organización pueda recaudar de las entidades colaboradoras.

Los tres primeros atletas clasificados en las categorías anteriores recibirán un trofeo acreditativo de su clasificación.

CATEGORÍA CLUBES 21K BORRIANA: Para esta clasificación se considerará la suma de los tiempos obtenidos por los 4 mejores hombres y la mejor mujer de cada equipo.

El ACTO DE ENTREGA DE TROFEOS se realizará a partir de las 12:00. No se entregará ningún trofeo ni obsequio con anterioridad al mismo. Igualmente, aquellos corredores y equipos que no recogen su trofeo, premio durante esta ceremonia, perderán cualquier derecho a reclamarlo posteriormente.

La carrera será cronometrada por (chip adherido al dorsal desechable).

Article 6.- Artículo 6

S'habilitaran els següents llocs de avituallament:

 • Km5: Líquid
 • Km10: Líquid, gel i esponges
 • Km15: Líquid
 • META: Sòlid i líquid per a tots.

Se habilitarán los siguientes lugares de avituallamiento:

Km5: Líquido

Km10: Líquido, hielo y esponjas

Km15: Líquido

META: Sólido y líquido para todos.

Article 7.- Artículo 7

Durant el desenvolupament de la prova els únics vehicles que podran seguir la mateixa seran els propis de l'organització.

Durante el desarrollo de la prueba los únicos vehículos que podrán seguir la misma serán los propios de la organización.

Article 8.- Artículo 8

Seran desqualificats aquells participants que no atenguen les indicacions de l'organització, els que no porten el dorsal perfectament visible en l'arribada i els que no cobrisquen el recorregut de la prova íntegrament.

El control d'arribada dels participants es tancarà a les 13:00 hores.

Serán descalificados aquellos participantes que no atiendan las indicaciones de la organización, los que no traen el dorsal perfectamente visible en la llegada y los que no cubran el recorrido de la prueba íntegramente.

El control de llegada de los participantes se cerrará a las 13:00 horas.

Article 9.- Artículo 9

L'organització declina tota responsabilitat sobre els danys que la participació en aquesta prova puga causar, causar-se a si mateix, o derivar d'ella, a qualsevol participant. No obstant açò, tots els atletes participants quedaran sota la cobertura d'un segur de responsabilitat civil i d'accidents subscrit a aquest efecte.

La organización declina toda responsabilidad sobre los daños que la participación en esta prueba pueda causar, causarse a si mismo, o derivar de ella, a cualquier participante. Sin embargo, todos los atletas participantes quedarán bajo la cobertura de un seguro de responsabilidad civil y de accidentes subscrito a tal efecto.

Article 10.- Artículo 10

Tots els participants, pel fet de prendre l'eixida, assumeixen l'acceptació del contingut del present Reglament.

L'organització declina qualsevol responsabilitat relativa als corredors que participen en la prova sense dorsal o sense haver formalitzat degudament la seua inscripció.

Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida, asumen la aceptación del contenido del presente Reglamento.

La organización declina cualquier responsabilidad relativa a los corredores que participan en la prueba sin dorsal o sin haber formalizado debidamente su inscripción.

Article 11.- Artículo 11

Els serveis sanitaris i serveis d'ambulància se situaran en la zona de meta durant el transcurs de la prova i durant el període de temps que es considere necessari per part de l'organització.

Los servicios sanitarios y servicios de ambulancia se situarán en la zona de meta durante el transcurso de la prueba y durante el periodo de tiempo que se considero necesario por parte de la organización.

Article 12.- Artículo 12

Tots els corredors renuncien expressament al seu dret d'imatge durant la prova i a tot recurs contra l'organització per la utilització d'aquesta imatge.

L'organització podrà autoritzar als mitjans de comunicació a utilitzar aquesta imatge mitjançant una acreditació o llicència. Tota comunicació sobre l'esdeveniment o la utilització d'imatges haurà de realitzar-se respectant el nom d'aquest esdeveniment, de les marques registrades i prèvia autorització de l'organització.

L'entitat organitzadora es reserva en exclusivitat el dret sobre la imatge de la prova, així com l'explotació audiovisual i periodística de la competició. Qualsevol projecte mediàtic o publicitari haurà de comptar amb el consentiment de l'organització.

Todos los corredores renuncian expresamente a su derecho de imagen durante la prueba y a todo recurso contra la organización por la utilización de esta imagen.

La organización podrá autorizar a los medios de comunicación a utilizar esta imagen mediante una acreditación o licencia. Toda comunicación sobre el acontecimiento o la utilización de imágenes tendrá que realizarse respetando el nombre de este acontecimiento, de las marcas registradas y previa autorización de la organización.

La entidad organizadora se reserva en exclusividad el derecho sobre la imagen de la prueba, así como la explotación audiovisual y periodística de la competición. Cualquier proyecto mediático o publicitario tendrá que contar con el consentimiento de la organización.

Article 13.- Artículo 13

PROTECCIÓ DE DADES D'acord amb l'establit en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal, totes les dades dels participants arreplegats en el formulari d'inscripció seran inclosos en un fitxer privat propietat dels organitzadors de la 21k Borriana, amb finalitats exclusives de gestió de la prova. Tots els interessats podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seues dades personals mitjançant correu electrònic a info@evasionrunningcastellon.com

PROTECCIÓN DE DATOS De acuerdo con el establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal, todos los datos de los participantes recogidos en el formulario de inscripción serán incluidos en un fichero privado propiedad de los organizadores de la 21k Borriana, con finalidades exclusivas de gestión de la prueba. Todos los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales mediante correo electrónico a info@evasionrunningcastellon.com

Notes d’Interès.- Notas de Interés

• Les dutxes estaran situades en la PISCINA MUNICIPAL BORRIANA.

• Servei de massatge en meta.

• Servei de Guarda-roba el dia de la prova de 8.15h a 9:45h.

• Gran avituallament final per a reposar forces.

• Prova puntuable per al Circuit Local de Curses Populars Borriana

• W.C. en zona eixida/meta.

• Dia 17 de desembre de 10:00 a 13:00 i de 17:00 a 20:00 recollida del dorsal en la Fira del Corredor situada en la PISCINA MUNICIPAL BORRIANA.

• Las duchas estarán situadas en la PISCINA MUNICIPAL BORRIANA.

• Servicio de masaje en meta.

• Servicio de Guardarropa el día de la prueba de 8.15h a 9:45h.

• Grande avituallament final para reponer fuerzas.

• Prueba puntuable para el Circuito Local de Cursas Populares Borriana

• W.C. en zona salida/meta.

• Día 17 de diciembre de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 recogida del dorsal en la Feria de Corredor situada en la PISCINA MUNICIPAL BORRIANA.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Read more   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼