May 11 2024, Santa Fe del Penedès

CAVACURSA GIRO RIBOT 2024

Results

Results

CURSA 10K
11/05/2024 18:00 10km

CAMINADA
11/05/2024 17:30 8km

Contact info

Contact the organizer

Rules

Reglament

1. INTRODUCCIÓ
El present reglament explica quines són les condicions i característiques de
la CAVACURSA GIRÓ RIBOT. Aquest reglament és d’estricte compliment per
tots els participants de l’esdeveniment.
Totes les incidències no recollides en el present seran resoltes per la
direcció de la cursa.
Aquest reglament pot ser corregit, modificat o millorant en qualsevol
moment per part de la organització.
2. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
2.1. La participació a la cursa implica l’acceptació del present reglament.
2.2. Per participar-hi s’ha de ser major d’edat el dia de la cursa, en cas de
ser menor és obligatori presentar una autorització paterna.
2.3. Els corredors han d’haver realitzat correctament tots els passos i
requisits de la inscripció.
2.4. La cursa podrà acollir un límit màxim de 450 corredors/caminants
2.5. La inscripció NO CONFIRMA la plaça sense el corresponent pagament
de la mateixa. L’assignació de places es regirà per estricte ordre d’ingrés,
fins a completar la totalitat de participants esmentat en l’apartat anterior.
2.6. L’organització es reserva el dret d’ampliar o reduir el nombre de places.
Aquesta modificació seria anunciada a la web oficial.
2.7. En cas de condicions climàtiques adverses, l’organització pot modificar
el recorregut.
3. MATERIAL I ROBA
3.1. L’organització es reserva els drets d’obligar a qualsevol corredor que
consideri que no porta el material adient, a aturar la seva sortida.
4. DORSALS I ACREDITACIONS
4.1. Cada un dels participants tindrà un dorsal amb un color identificatiu del
recorregut al qual s’ha inscrit.
4.2. És obligatori portar el dorsal visible perquè l’organització pugui
identificar als participants amb claredat en cada un dels controls.
4.3. No està permès cap canvi de dorsal entre corredors.
4.4. Cada un dels participants podrà accedir a les zones comunes, així com
els avituallaments d’arribada o A LA ZONA DE CORREDORS amb el seu
dorsal.
4.5. És obligatori portar visible l’acreditació (dorsal) per facilitar l’accés als
espais reservats als corredors.
4.6. Totes les persones no acreditades no tindran accés a les instal•lacions,
ni als serveis ni a l’avituallament d’arribada.
5. AVITUALLAMENTS
5.1. Durant el recorregut els avituallaments seran líquids.
5.2. Els participants han de llançar els residus de l’avituallament dins del
perímetre marcat per l’organització.
6. PENALITZACIONS I DESQUALIFICACIONS
6.1. L’organització podrà penalitzar amb temps o desqualificar aquells
corredors que no compleixin les normes del present reglament.
6.2. Les sancions seran consensuades per l’organització un cop finalitzi la
cursa i el director de carrera imposarà la penalització corresponent segons
la gravetat dels fets.
7. EL “XIP”
7.1. Els corredors i caminants portaràn un xip RFID enganxat al dorsal que
els i donarà l’organització. El xip no es pot doblegar ni arrencar del dorsal.
Qualsevol manipulació del xip i del dorsal, pot ser motiu de desqualificació.
Un xip manipulat pot no donar senyal, a les hores el participants no podrà
ser classificat.
8. RECORREGUT I MARCATGE
8.1. Els corredors hauran de respectar els filats, les portes i tot tipus de
tanca relacionada amb finques privades.
8.2. El recorregut estarà marcat amb cinta plàstica de color viu, guix i altres
elements de senyalització ubicats regularment depenent de la tipologia del
terreny i dels diferents camins, sent responsabilitat de cada participant
localitzar la senyalització i seguir-la.
8.3. És obligatori seguir l’itinerari marcat.
12.5. L’organització només suspendrà la prova si la integritat física dels
corredors està en perill, en cap cas l’organització suspendrà la prova per
raons meteorològiques.
12.6. Si la situació ho exigeix, l’organització podrà realitzar les modificacions
que consideri necessàries, fins i tot, activar el recorregut alternatiu. També
es pot retardar l’horari previst de la carrera.
12.8. En cap cas l’organització retornarà els diners de la inscripció.
9. BRÍFING” I RECOLLIDA DE DORSALS
9.1. Tots els corredors hauran d’estar presents al “brífing” i a la recollida de
dorsals.
9.2. Per recollir el dorsal serà necessari presentar el passaport, el DNI o un
document equivalent pels estrangers i la targeta federativa (en cas d’estar
federat).
9.3. En el cas dels menors d’edat, cal que entreguin una autorització
paterna per participar a la cursa degudament omplerta i signada.
9.4. En cada un dels “brífing” es donaran tots els detalls tècnics que el
corredor necessita conèixer per fer front a cada un dels recorreguts.
9.5. En el “brífing” també es detallarà el protocol, programa i detalls de la
carrera.
10. RESPONSABILITAT DEL CORREDOR
10.1. Els inscrits a la cursa participen voluntàriament i sota la seva
responsabilitat en la competició. Per aquest motiu, l’entitat organitzadora,
els col·laboradors, els patrocinadors i els altres participants queden lliures
de qualsevol responsabilitat civil.
10.2. L’organització facilitarà als menors una autorització paterna que
hauran d’entregar degudament omplerta i signada.
11. PROTECCIÓ DE DADES
11.1. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, totes les
dades dels participants seran incloses en un fitxer privat propietat dels
organitzadors, amb la finalitat exclusiva de la gestió de la prova.
12. DRETS D’IMATGE
12.1. Tots els corredors renuncien als seus drets d’imatge durant la carrera.
12.2. L’organització podrà utilitzar les imatges de la cursa per motius
d’interès propi.
12.3. El dret a la pròpia imatge és un dret reconegut en l’article 18.1 de la
Constitució i regulat en la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor,
a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, així com en la aplicació
de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de
13 de desembre.
12.4. L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el
participant autoritza a Giró Ribot S.L. a la realització de fotografies i filmació
de la seva participació a la CAVACURSA GIRÓ RIBOT a Santa Fe del Penedès,
i els dóna el seu consentiment per la seva difusió i explotació publicitària de
totes les imatges preses durant la CAVACURSA GIRÓ RIBOT, en les que
resulti clarament identificable, sense dret per part del corredor a rebre cap
compensació econòmica. En cap cas s’utilitzaran per finalitats diferents a les
indicades.
13. MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT
13.1. L’organització es reserva el dret de modificar el present reglament si
les circumstàncies ho exigeixen.
14. INSCRIPCIÓ
14.1. La CAVACURSA GIRÓ RIBOT és una cursa amb un únic recorregut de
10 km, pels corredors i de 8Km pels caminants.
14.2. El preu d’inscripció inclou:
· Obsequi samarreta i copa de vi Giró Ribot
· Avituallaments en cursa.
· Avituallaments d’arribada.
· Dorsal de participant amb 4 imperdibles.
· Sistema de cronometratge.
· Llistes de classificació On-line.
· Servei de Guarda-roba.
· Servei de vestidors i dutxes
·
14.3. Formalitzar i enviar el present formulari d’inscripció de la web, no
garantirà la plaça, la plaça no s’assignarà al corredor de manera definitiva
fins que el pagament no sigui efectiu, o s’enviï un justificant via mail.
14.4. En cap cas l’organització retornarà els diners de la inscripció.
15. CATEGORIES
Les categories per la cursa 2024 seran les següents:
GENERAL
Trofeu als 3 primers de la general Homes i Dones
Trofeu al primer de cada categoria Homes i Dones
JUNIOR 14 a 22 anys (2002-2010)
SÈNIOR 23-39 ANYS (2001-1985)
VETERA 40-50anys (1974-1986)
MÀSTER + de 50 anys
Als premiats de cada categoria se’ls entregarà el trofeu de la cavacursa
corresponent i una ampolla de cava.
SORTEIG DE PREMIS
Al finalitzar l’entrega de trofeus, es farà un sorteig de premis entre tots els
participants:
(*) Els premis no són acumulatius.
(*) Serà imprescindible estar present a l’entrega de premis per rebre els
trofeu, medalla o obsequi.
(*) Els menors inscrits no podran accedir al sorteig de vins i cava, sí de la
resta d’altres productes.
16. LA CAVACURSA
16.1. Programa oficial:
DISSABTE 11 DE MAIG (CAVES GIRÓ RIBOT, Santa Fe del Penedès) Finca el
Pont S/N
16:00 Entrega dorsals
17:30 Sortida caminada
17:30 Finalització entrega de dorsals
18:00 Sortida cursa
19:30 Entrega premis
(*) L’organització es reserva el dret a modificar el programa oficial de la
cursa.

Reglament

1. INTRODUCCIÓ
El present reglament explica quines són les condicions i característiques de
la CAVACURSA GIRÓ RIBOT. Aquest reglament és d’estricte compliment per
tots els participants de l’esdeveniment.
Totes les incidències no recollides en el present seran resoltes per la
direcció de la cursa.
Aquest reglament pot ser corregit, modificat o millorant en qualsevol
moment per part de la organització.
2. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
2.1. La participació a la cursa implica l’acceptació del present reglament.
2.2. Per participar-hi s’ha de ser major d’edat el dia de la cursa, en cas de
ser menor és obligatori presentar una autorització paterna.
2.3. Els corredors han d’haver realitzat correctament tots els passos i
requisits de la inscripció.
2.4. La cursa podrà acollir un límit màxim de 450 corredors/caminants
2.5. La inscripció NO CONFIRMA la plaça sense el corresponent pagament
de la mateixa. L’assignació de places es regirà per estricte ordre d’ingrés,
fins a completar la totalitat de participants esmentat en l’apartat anterior.
2.6. L’organització es reserva el dret d’ampliar o reduir el nombre de places.
Aquesta modificació seria anunciada a la web oficial.
2.7. En cas de condicions climàtiques adverses, l’organització pot modificar
el recorregut.
3. MATERIAL I ROBA
3.1. L’organització es reserva els drets d’obligar a qualsevol corredor que
consideri que no porta el material adient, a aturar la seva sortida.
4. DORSALS I ACREDITACIONS
4.1. Cada un dels participants tindrà un dorsal amb un color identificatiu del
recorregut al qual s’ha inscrit.
4.2. És obligatori portar el dorsal visible perquè l’organització pugui
identificar als participants amb claredat en cada un dels controls.
4.3. No està permès cap canvi de dorsal entre corredors.
4.4. Cada un dels participants podrà accedir a les zones comunes, així com
els avituallaments d’arribada o A LA ZONA DE CORREDORS amb el seu
dorsal.
4.5. És obligatori portar visible l’acreditació (dorsal) per facilitar l’accés als
espais reservats als corredors.
4.6. Totes les persones no acreditades no tindran accés a les instal•lacions,
ni als serveis ni a l’avituallament d’arribada.
5. AVITUALLAMENTS
5.1. Durant el recorregut els avituallaments seran líquids.
5.2. Els participants han de llançar els residus de l’avituallament dins del
perímetre marcat per l’organització.
6. PENALITZACIONS I DESQUALIFICACIONS
6.1. L’organització podrà penalitzar amb temps o desqualificar aquells
corredors que no compleixin les normes del present reglament.
6.2. Les sancions seran consensuades per l’organització un cop finalitzi la
cursa i el director de carrera imposarà la penalització corresponent segons
la gravetat dels fets.
7. EL “XIP”
7.1. Els corredors i caminants portaràn un xip RFID enganxat al dorsal que
els i donarà l’organització. El xip no es pot doblegar ni arrencar del dorsal.
Qualsevol manipulació del xip i del dorsal, pot ser motiu de desqualificació.
Un xip manipulat pot no donar senyal, a les hores el participants no podrà
ser classificat.
8. RECORREGUT I MARCATGE
8.1. Els corredors hauran de respectar els filats, les portes i tot tipus de
tanca relacionada amb finques privades.
8.2. El recorregut estarà marcat amb cinta plàstica de color viu, guix i altres
elements de senyalització ubicats regularment depenent de la tipologia del
terreny i dels diferents camins, sent responsabilitat de cada participant
localitzar la senyalització i seguir-la.
8.3. És obligatori seguir l’itinerari marcat.
12.5. L’organització només suspendrà la prova si la integritat física dels
corredors està en perill, en cap cas l’organització suspendrà la prova per
raons meteorològiques.
12.6. Si la situació ho exigeix, l’organització podrà realitzar les modificacions
que consideri necessàries, fins i tot, activar el recorregut alternatiu. També
es pot retardar l’horari previst de la carrera.
12.8. En cap cas l’organització retornarà els diners de la inscripció.
9. BRÍFING” I RECOLLIDA DE DORSALS
9.1. Tots els corredors hauran d’estar presents al “brífing” i a la recollida de
dorsals.
9.2. Per recollir el dorsal serà necessari presentar el passaport, el DNI o un
document equivalent pels estrangers i la targeta federativa (en cas d’estar
federat).
9.3. En el cas dels menors d’edat, cal que entreguin una autorització
paterna per participar a la cursa degudament omplerta i signada.
9.4. En cada un dels “brífing” es donaran tots els detalls tècnics que el
corredor necessita conèixer per fer front a cada un dels recorreguts.
9.5. En el “brífing” també es detallarà el protocol, programa i detalls de la
carrera.
10. RESPONSABILITAT DEL CORREDOR
10.1. Els inscrits a la cursa participen voluntàriament i sota la seva
responsabilitat en la competició. Per aquest motiu, l’entitat organitzadora,
els col·laboradors, els patrocinadors i els altres participants queden lliures
de qualsevol responsabilitat civil.
10.2. L’organització facilitarà als menors una autorització paterna que
hauran d’entregar degudament omplerta i signada.
11. PROTECCIÓ DE DADES
11.1. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, totes les
dades dels participants seran incloses en un fitxer privat propietat dels
organitzadors, amb la finalitat exclusiva de la gestió de la prova.
12. DRETS D’IMATGE
12.1. Tots els corredors renuncien als seus drets d’imatge durant la carrera.
12.2. L’organització podrà utilitzar les imatges de la cursa per motius
d’interès propi.
12.3. El dret a la pròpia imatge és un dret reconegut en l’article 18.1 de la
Constitució i regulat en la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor,
a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, així com en la aplicació
de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de
13 de desembre.
12.4. L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el
participant autoritza a Giró Ribot S.L. a la realització de fotografies i filmació
de la seva participació a la CAVACURSA GIRÓ RIBOT a Santa Fe del Penedès,
i els dóna el seu consentiment per la seva difusió i explotació publicitària de
totes les imatges preses durant la CAVACURSA GIRÓ RIBOT, en les que
resulti clarament identificable, sense dret per part del corredor a rebre cap
compensació econòmica. En cap cas s’utilitzaran per finalitats diferents a les
indicades.
13. MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT
13.1. L’organització es reserva el dret de modificar el present reglament si
les circumstàncies ho exigeixen.
14. INSCRIPCIÓ
14.1. La CAVACURSA GIRÓ RIBOT és una cursa amb un únic recorregut de
10 km, pels corredors i de 8Km pels caminants.
14.2. El preu d’inscripció inclou:
· Obsequi samarreta i copa de vi Giró Ribot
· Avituallaments en cursa.
· Avituallaments d’arribada.
· Dorsal de participant amb 4 imperdibles.
· Sistema de cronometratge.
· Llistes de classificació On-line.
· Servei de Guarda-roba.
· Servei de vestidors i dutxes
·
14.3. Formalitzar i enviar el present formulari d’inscripció de la web, no
garantirà la plaça, la plaça no s’assignarà al corredor de manera definitiva
fins que el pagament no sigui efectiu, o s’enviï un justificant via mail.
14.4. En cap cas l’organització retornarà els diners de la inscripció.
15. CATEGORIES
Les categories per la cursa 2024 seran les següents:
GENERAL
Trofeu als 3 primers de la general Homes i Dones
Trofeu al primer de cada categoria Homes i Dones
JUNIOR 14 a 22 anys (2002-2010)
SÈNIOR 23-39 ANYS (2001-1985)
VETERA 40-50anys (1974-1986)
MÀSTER + de 50 anys
Als premiats de cada categoria se’ls entregarà el trofeu de la cavacursa
corresponent i una ampolla de cava.
SORTEIG DE PREMIS
Al finalitzar l’entrega de trofeus, es farà un sorteig de premis entre tots els
participants:
(*) Els premis no són acumulatius.
(*) Serà imprescindible estar present a l’entrega de premis per rebre els
trofeu, medalla o obsequi.
(*) Els menors inscrits no podran accedir al sorteig de vins i cava, sí de la
resta d’altres productes.
16. LA CAVACURSA
16.1. Programa oficial:
DISSABTE 11 DE MAIG (CAVES GIRÓ RIBOT, Santa Fe del Penedès) Finca el
Pont S/N
16:00 Entrega dorsals
17:30 Sortida caminada
17:30 Finalització entrega de dorsals
18:00 Sortida cursa
19:30 Entrega premis
(*) L’organització es reserva el dret a modificar el programa oficial de la
cursa.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Read more   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼