05 dic 2021, Niepołomice

Bunt Mikołajów

Clasificaciones

Clasificaciones

BUNT MIKOŁAJÓW 5 KM
05/12/2021 14:00 5km

Información de contacto

Contactar con el organizador512 012 546

Reglamento

REGULAMIN IMPREZY BUNT MIKOŁAJÓW – 05.12.2021

Wszyscy zawodnicy są zobligowani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.


1. Cel imprezy:

 • Popularyzacja aktywności fizycznej na łonie natury
 • Promocja Niepołomic jako miasta przyjaznego biegaczom
 • Promocja walorów historycznych i ziemi niepołomickiej
 • Promocja naturalnych metod wzmocnienia odporności organizmu i profilaktyki zdrowotnej

2. Organizator:

Zakład Przeróbki Solanek Jodowo-Bromowych „SALCO”
32-774 Łapczyca 445,

przy współpracy:

Urząd Miasta i Gminy Niepołomice, 32-005 Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13
Tres Companeros

Kontakt w sprawach organizacji zawodów

email: compan3ros@gmail.com
tel. Andrzej Suchowski: 512 012 546 w godzinach od 9.00 do 15.00.

3. Termin i miejsce zawodów

05.12.2021 r , start godz. 14:00 – Zamek Królewski w Niepołomicach, ul. Zamkowa 2;
biuro zawodów zlokalizowane będzie na Zamku Królewski w Niepołomicach, ul. Zamkowa 2, czynne w dniu imprezy od godz. 12:00 do 13:45,

4. Trasa biegu:

Trasa będzie poprowadzona po pętli o długości ok 1000 metrów
Długość trasy: 5 pętli po 1000 metrów - około 5 km.
Limit czasu na pokonanie trasy zawodów: 45 minut

Opis trasy:
Nawierzchnia: asfalt, drogi szutrowe, kostka brukowa
Start/Meta: Zamek Królewski w Niepołomicach, ul. Zamkowa 2

5. Program zawodów

· Otwarcie biura zawodów – rejestracja zawodników – godz. 12:00 – 13:45
· Depozyt czynny w godzinach 12:30.00 – 15.00
· Start biegu na 5 km – od godz. 14.00
· Podsumowanie wyników – ok. godz. 14:45

6. Klasyfikacja i pomiar czasu

Pomiar czasu: elektroniczny, na podstawie indywidualnych chipów.
Bieg ma charakter indywidualnej aktywności na świeżym powietrzu, statystyka biegu prowadzona będzie wyłącznie na potrzeby informacyjne, w kategoriach kobiet i mężczyzn.
Wyniki dostępne będą w czasie rzeczywistym na tablicach informacyjnych oraz po zawodach na https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/bunt-mikolajow

7. Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem zawodów może być osoba, która najpóźniej w dniu 04.12.2021 ukończy 12 lat. Zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają, że startują w biegu dobrowolnie i na własną odpowiedzialność oraz, że nie występują u nich jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do udziału w biegu. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów.

Dopuszcza się, za zgodą rodziców, start osób niepełnoletnich, które w dniu zawodów ukończyły 10 lat. Dzieci w wieku 10-15 lat mogą startować w biegu głównym wyłącznie wspólnie z rodzicem, pod jego opieką i na wyłączną odpowiedzialność.

Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadać dowód tożsamości.

Do weryfikacji zawodnicy dostarczają podpisane, przygotowane przez organizatora oświadczenie o stanie zdrowia (dostępne na stronie zapisów) a następnie odbierają numer startowy.

Numer startowym powinien być przypięty do odzieży w widocznym miejscu (z przodu) przez cały czas pobytu zawodnika na trasie.

Każdy z zawodników winien wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika, opisanego w punkcie 9.

8. Zgłoszenia i zapisy

Rejestracja zawodników odbywa się wyłącznie przez formularz internetowy podany na stronie https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/bunt-mikolajow do dnia 04.12.2021

Ostatecznym potwierdzeniem dokonania zapisu i zaksięgowania wniesionej opłaty startowej jest pojawienie się nazwiska na liście startowej wydarzenia w Sportmaniacs.

Organizatorzy wprowadzają limit startujących – 200 uczestników – decyduje kolejność wpłat. Lista startowa zostanie zamknięta w momencie nadania 200 numeru startowego.

Organizator może wydłużyć okres zapisów w przypadku nie osiągnięcia limitu uczestników wynoszącego 200 osób startujących.

Organizator nie przewiduje zapisów na miejscu.

Zmiany (przepisywanie) na liście startowej mogą odbywać się do 02.12.2021 r.

9. Wpisowe

Opłata za udział w zawodach pokrywa koszty startu w zawodach i wynosi:

DYSTANS 5,00 KM
· 50,00 zł – miejsca 1-200

Opłatę za start należy uiszczać przy pomocy systemu płatności on-line w formularzu zapisów na stronie https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/bunt-mikolajow

UWAGA! W przypadku braku odnotowania opłaty za zawody w ciągu 7 dni od zgłoszenia, organizator może usunąć zgłoszenie bez wcześniejszego powiadomienia.

Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły w nich udziału. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.


10. Świadczenia startowe

Każdy zarejestrowany zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • numer startowy
 • elektroniczny pomiar czasu
 • okolicznościowy medal
 • oznakowanie trasy
 • czapka Mikołaja
 • koszulka techniczna (gwarantowany rozmiar tylko do dnia 22.11.2021)
 • depozyt
 • napój i poczęstunek regeneracyjny wydawany na mecie na podstawie numeru startowego
 • okolicznościowe statuetki dla osób z najlepszymi czasami
 • obsługę techniczną
 • pierwszą pomoc przedmedyczną
 • dodatkowe świadczenia dla uczestników w miarę pozyskania sponsorów.


11. Wyniki i nagrody

· Trzy najlepsze czasy w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn – okolicznościowe statuetki

· Nagrody rzeczowe w miarę hojności sponsorów

· Oficjalne wyniki zawodów będą dostępne w Internecie do 24h po zawodach.


12. Dodatkowe informacje

Informacje na temat zawodów będą umieszczane na Fanpage’u „Tres companeros” oraz na dedykowanym Wydarzeniu.

Nagrody nieodebrane podczas dekoracji nie będą przesyłane nagrodzonym.

Zawody odbędą się niezależnie od warunków atmosferycznych, jeśli nie zagrażają one bezpieczeństwu uczestników.


13. Ochrona przyrody i organizacja trasy

 • Zakazane są wszystkie czynności mogące naruszyć dobrostan obszarów, przez które prowadzi trasa biegu, zwłaszcza porzucanie śmieci. Wszystkie śmieci należy zostawiać w miejscach do tego przeznaczonych lub donieść do mety. Mile widziane jest podnoszenie śmieci z trasy i dostarczenie ich do najbliższego kosza, wszyscy pracujemy na wizerunek biegaczy.
 • Zakazane jest niszczenie lub zasłanianie oznaczeń Organizatora lub w inny sposób wprowadzane w błąd, co do przebiegu trasy zawodów.
 • Trasa oznaczona będzie taśmami, w newralgicznych miejscach strzałkami kierunkowymi bądź wskazywana przez wolontariuszy.
 • Mapa trasy znajduje się w załączniku do Regulaminu
 • Zawody odbywają się na terenie zamkniętym dla ruchu.
 • Zakazane jest schodzenie z wyznaczonej trasy biegu.
 • Zawody odbywają się na ogólnodostępnym terenie, należy uszanować bezpieczeństwo, spokój i prywatność osób nie biorących udziału w zawodach.
 • Trasa zostanie uprzątnięta z oznaczeń po zakończeniu zawodów


14. Wizerunek

W trakcie biegu będą przeprowadzone działania mające na celu stworzenie relacji fotograficznej i relacji video z wydarzenia. Prace te będą wykonywane przez osoby lub podmioty, z którymi Organizator zawarł umowy powierzenia. Uczestnicy akceptując regulamin udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z ich udziałem w biegu w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


15. Dane osobowe
Spełniając obowiązek informacyjny podajemy do wiadomości, że:

 • Administratorem danych osobowych jest operator platformy Sportmaniacs
 • Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzania zawodów, w tym: prowadzenia związanych z tym ewidencji, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców, wydania nagród, prowadzenia działań informacyjnych oraz promowaniu działań związanych z zawodami poprzez rozpowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych.
 • Dane osobowe uczestników zawodów wymagane w formularzu zgłoszeniowym ogranicza się do: imienia i nazwiska, płci, numeru telefonu i adres e-mail.
 • Wraz z osiągniętym wynikiem mogą być udostępniane (z wyłączeniem danych kontaktowych telefon i e-mail) innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: prasa, social media (w tym kraje poza UE – Facebook), odbiorcom stron Internetowych i współuczestnikom imprez sportowych, kibicom oraz podmiotom z którymi administrator zawarł umowę powierzenia.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez zgodny z prawem okres niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania lub do czasu cofnięcia zgody.
 • Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, o cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, o wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 1, 00- 193 Warszawa).
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w biegu.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.


16. Postanowienia końcowe

 • Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów skutkuje dyskwalifikacją zawodnika bez prawa zwrotu wpisowego.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie.
 • Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Zawodów.
 • Jeśli zawodnik wycofa się w trakcie rywalizacji musi niezwłocznie poinformować o tym organizatorów. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy zostaną obciążone kosztami akcji poszukiwawczej.
 • Wszystkich zawodników zawodów na trasie obowiązują zasady Fair Play i bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy, a także bezwzględny zakaz śmiecenia podczas biegu.
 • Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w przypadku bardzo złych warunków pogodowych lub innych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników bez prawa zwrotu wpisowego.
 • Warunkiem otrzymania nagród i upominków jest odbiór osobisty w trakcie ceremonii rozdania nagród po zakończeniu zawodów.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu, za rzeczy zgubione, szkody osobowe, majątkowe i rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie i po zakończeniu zawodów.
 • Numer telefonu alarmowego będzie umieszczony na numerze startowym i zostanie podany w komunikacie przed zawodami.


17. Inne – stan epidemii

W przypadku, gdy w planowanym terminie imprezy, w kraju będą obowiązywać ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii Covid-19, organizator przygotuje stosowny załącznik do niniejszego Regulaminu, który będzie instrukcją do bezpiecznego przeprowadzenia imprezy. Będzie to integralna część niniejszego Regulaminu. Instrukcje w nim zawarte będą zgodne z wytycznymi, podanymi w obowiązującym Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 (z dalszymi zmianami) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W przypadku zmian Rozporządzenia, przywołanego wcześniej, bądź wprowadzenia nowego Rozporządzenia w tej sprawie, organizator poczyni wszelkie starania aby dostosować się do nowych wytycznych. Organizator poczyni wszelkie starania aby impreza mogła się odbyć. W przypadku braku możliwości organizacji imprezy ze względu na wytyczne Rady Ministrów, organizator podejmie decyzje o odwołaniu zawodów bądź przeniesieniu imprezy na termin rezerwowy.

W takim przypadku uczestnikowi przysługiwać będzie zwrot opłaty startowej (pomniejszony o 3% z tytułu prowizji pobieranej przez system płatności online) lub przeniesienie jej na nowy termin.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Leer más   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼