04 wrz 2021, Aleksandrów Kujawski

XIII BIEG PAPIESKI W SŁUŻEWIE

Wyniki

Wyniki

BIEG GŁÓWNY
04/09/2021 14:00 8.7km

Dane kontaktowe

Kontakt z organizatorem509258733

Podstawowe informacje

Miejsce zawodów
Muszla koncertowa Park Służewo; Meta-Muszla koncertowa Park Służewo
Odbiór numerów startowych
W dniu zawodów - Muszla koncertowa Park Służewo; Meta-Muszla koncertowa Park Służewo
Polityka zwrotów
Brak informacj

Regulamin

Gmina

Aleksandrów

Kujawski

Urząd Marszałkowski

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Powiat

Aleksandrów Kujawski

Gminny Międzyzakładowy,

Ludowy Klub Sportowy

„ORZEŁ” Służewo

XIII BIEG PAPIESKI W SŁUŻEWIE SŁUŻEWO 04.09.2021

- ŚLADAMI POBYTU KAROLA WOJTYŁY W SŁUŻEWIE - REGULAMIN XIII BIEGU PAPIESKIEGO W SŁUŻEWIE

Pod Patronatem Starosty Powiatu Aleksandrowskiego

CELE BIEGU:

 • Oddanie hołdu Karolowi Wojtyle
 • Popularyzacja biegania jako najprostszej i najtańszej formy aktywności ruchowej
 • Promocja sportu w środowisku wiejskim
 • Promocja sportu w rodzinie
 • Promocja sportu wśród dzieci i młodzieży
 • Promocja zabytków oraz walorów turystycznych Powiatu Aleksandrów Kujawski, Gminy Aleksandrów Kujawski i Służewa
 • Aktywizacja różnych grup społecznych do wspólnego działania

ORGANIZATORZY:

 • GMLKS „ORZEŁ” W SŁUŻEWIE

WSPÓŁORGANIZATORZY:

 • PARAFIA pw. ŚWIETEGO JANA CHRZCICIELA W SŁUŻEWIE
 • OSP SŁUŻEWO
 • KOŁO KOBIET SŁUŻEWA

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

04.09.2021 SŁUŻEWO PLAC JANA PAWŁA II

BIEGI:

 • Bieg dla dzieci : do lat 10 na dystansie 400m (lista startowa zamknięta zostanie na 20 zgłoszonym uczestniku)
 • Bieg dla dzieci : do lat 12 na dystansie 800m (lista startowa zamknięta zostanie na 20 zgłoszonym uczestniku) Dla zaliczenia do kategorii wiekowej liczy się rok urodzenia.

·Bieg Rodzinny – 600m:

W Biegu Rodzinnym uczestniczy drużyna w 3-osobowym składzie. Skład zespołu przynajmniej "dwupokoleniowy", np.:

 • rodzice + dziecko,
 • rodzic + 2 dzieci,
 • babcia(dziadek)+syn(córka) + wnuczek(wnuczka)

Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stopnia pokrewieństwa pomiędzy zgłoszonymi zawodnikami ( dokument tożsamości) oraz ewentualnej odmowy przyjęcia zgłoszenia.

Lista startowa zamknięta zostanie na 20 zgłoszonej rodzinie

Bieg otwarty – dystans ~8,7km.

KATEGORIE:

 • OPEN KOBIET
 • OPEN MĘŻCZYZN

(Dorośli uczestnicy biorą udział w biegach na własną odpowiedzialność, natomiast dzieci i młodzież do lat 18 po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.)

UCZESTNICY BIEGU OTWARTEGO:

 • Biegacze indywidualni:
 • OPEN KOBIET
 • OPEN MĘŻCZYZN

TRASA ZAWODÓW:

 • Biegi dla dzieci : Park w Służewie
 • Bieg Rodzinny : Park w Służewie
 • Bieg Otwarty : Start - Muszla koncertowa Park Służewo; Meta-Muszla koncertowa Park Służewo

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • IMPREZA MA CHARAKTER OTWARTY
 • UDZIAŁ W ZAWODACH JEST BEZPŁATNY
 • UCZESTNICTWO W BIEGU ODBYWA SIĘ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAINTERESOWANYCH
 • ZAWODNIK NIEPOŁNOLETNI MUSI PRZEDSTAWIĆ PISEMNĄ ZGODĘ RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ W BIEGU ORAZ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA CELÓW WERYFIKACJI I UMIESZCZENIU W KOMUNIKACIE KOŃCOWYM ORAZ ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O ZDOLNOŚCI DO UDZIAŁU W ZAWODACH
 • KAŻDY ZAWODNIK PEŁNOLETNI STARTUJE NA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ CO POTWIERDZA ZŁOZENIEM PODPISU POD OŚWIADCZENIEM O ZDOLNOŚCI DO UDZIAŁU W BIEGU
 • KAŻDY ZAWODNIK WYRAŻA ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA CELÓW WERYFIKAC JI I UMIESZCZENIU W KOMUNKACIE KOŃCOWYM, A TAKŻE DLA CELÓW MARKETINGOWYCH BIEGU
 • UCZESTNICY NIE SĄ UBEZPIECZENI OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
 • ORGANIZATOR NIE JEST OBJĘTY UBEZPIECZENIEM OC
 • UCZESTNICY NIE MOGĄ KORZYSTAĆ MIĘDZY STARTEM I METĄ Z POMOCY INNYCH OSÓB
 • NAD CAŁOŚCIĄ CZUWA SĘDZIA GŁÓWNY BIEGU
 • UCZESTNIKÓW OBOWIĄZUJE POSIADANIE AKTUALNYCH BADAŃ LEKARSKICH(ksero do okazania podczas weryfikacji), MOŻLIWE JEST WYSTĄPIENIE W BIEGU POPRZEZ PODPISANIE OŚWIADCZENIA O STARCIE NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ (DZIECI I

MŁODZIEŻ PONIŻEJ 18-TEGO ROKU ŻYCIA – ZA PISEMNĄ ZGODĄ PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

 • UCZESTNICY PRZED ZAWODAMI PRZECHODZĄ WERYFIKACJĘ DO CZEGO KONIECZNY JEST DOKUMENT TOŻSAMOŚCI
 • ORGANIZATOR ZAPEWNIA OPIEKĘ LEKARSKĄ PODCZAS TRWANIA ZAWODÓW

Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności, dystansu społecznego i bezwzględnego podporządkowania się

zaleceniom kierujących ruchem.

1.W biurze zawodów, oraz w strefie start/meta obowiązuje zakrywanie ust i nosa (maseczka).

 1. Biuro zawodów: Muszla koncertowa w Parku w Służewie
  1. Na trasie po rozproszeniu należy zachować „dystans społeczny” 2 metry
  2. Przed wejściem do biura zawodów oraz przed każdym punktem odżywczym należy dezynfekować ręce przygotowanym płynem
  3. Napoje będą przygotowane na punktach kontrolnych.
  4. Przed wejściem do biura zawodów każdy zapoznaje się ze swoim numerem startowym, przygotowuje dowód osobisty oraz podpisany wcześniej formularz, który będzie dostępny po zgłoszeniu na https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/xiii-bieg- papieski-w-suewie na 2 dni przed biegiem bądź przed wejściem do biura zawodów.
  5. Po przybiegnięciu na metę, zawodnicy odbierają ciepły posiłek oraz medal i opuszczają strefę mety (biura zawodów) – będzie można zjeść spokojnie na placu tuż przy biurze zawodów zachowując dystans społeczny 2 m.
  6. Dekoracja odbędzie się zaraz po zakończeniu każdego dystansu (biorą w niej udział tylko dekorowani zawodnicy)
  7. Kibice uczestniczący w imprezie mogą przebywać w pobliżu mety biegu tylko w wyznaczonym dla nim sektorze, dbając o

zachowanie stosownego dystansu.

Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w Biegu pn.

XIII Bieg Papieski wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko

i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

Organizator objęty nie jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu pn. XIII Bieg Papieski. Natomiast, uczestnikom doradza się, jeżeli

uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCĄ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO informujemy, iż:

 • Administratorem danych osobowych jest GMLKS "Orzeł" w Służewie (e-mail: orzel.sluzewo@o2.pl) prowadzący działalność zgodnie ze swym statutem;
 • Z inspektorem ochrony danych GMLKS "Orzeł" w Służewie można skontaktować się poprzez adres e-mail orzel.sluzewo@o2.pl;
 • dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia XIII Bieg Papieski, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
 • ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO;
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w w/wym. biegu;

ZGŁOSZENIA:

 • Do Biegów dla dzieci i Biegu Rodzinnego, osobiście w Biurze Biegu najpóźniej na 1 godzinę przed rozpoczęciem biegów lub przez

email orzel.sluzewo@o2.pl od 01.09.2021 do 03.09.2021 - liczy się kolejność zgłoszeń

 • Do biegu otwartego osobiście – 04.09.2021 w godzinach 10.00 - 13.00 w sekretariacie zawodów,

Lub na https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/xiii-bieg-papieski-w-suewie do 02.09.2021. (lista startowa zamykana jest po

zapisaniu 100 osób)

 • Swoje uczestnictwo w biegu otwartym zawodnik musi obowiązkowo potwierdzić w sekretariacie biegu do godziny 13.00 w dniu 04.09.2021

Sekretariat biegu : Muszla koncertowa Park w Służewie 10.00 – 15.30

PUNKTACJA DRUŻYNOWA:

O miejscu w Biegu Rodzinnym decyduje czas ostatniego członka drużyny

NAGRODY:

Bieg Rodzinny:

upominki – wszystkie zespoły ( 20 rodzin)

Biegi dla dzieci

upominki – wszyscy uczestnicy ( 20 uczestników w każdej kategorii)

Indywidualnie Bieg Open:

medale – wszyscy uczestnicy Nagrody i upominki:

 • pierwsza „3” kategorii Open (kobiety i mężczyźni)
 • pierwsza „3” kategorii „Najlepszy zawodnik z Gminy Aleksandrów” – Kobiety i Mężczyźni
 • Najstarszy zawodnik – 1 nagroda
 • Najmłodszy zawodnik – 1 nagroda

Wśród pozostałych uczestników organizatorzy rozlosują 3 nagrody rzeczowe ( w losowaniu nie biorą udziału nagrodzeni w kategorii Open)

Nagrody w poszczególnych kategoriach nie łączą się ( nie można otrzymać nagrody w 2 kategoriach)

ZAKOŃCZENIE IMPREZY:

Godzina 15.00 - 15.30 Muszla koncertowa Park w Służewie

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i ewentualnych uzasadnionych zmian regulaminu. W sprawach spornych decyduje organizator i Sędzia Główny zawodów.

PROGRAM XII BIEGU PAPIESKIEGO

1200 – zbiórka zawodników

1230 – Bieg Rodzinny 1300 – Biegi dla Dzieci 1400 - Bieg Open

1530 – oficjalne zakończenie biegu i dekoracja zwycięzców

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę
 • Start będzie zorganizowany z zasadami dystansu społecznego.
 • Biegiem kieruje dyrektor biegu, któremu podlegają wszystkie sprawy
 • Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe otrzymane przez organizatora i przymocowane do koszulek na piersiach oraz przymocowane na bucie chipy
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu oraz posiłek dla uczestników biegu
 • organizator nie zabezpiecza szatni i natrysków
 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę
 • organizator nie zabezpiecza miejsc parkingowych
 • zawodników obowiązuje strój sportowy
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do decydowania i rozstrzygania we wszystkich spornych kwestiach nie zawartych w niniejszym regulaminie
 • z uwagi na zagrożenie COVID-19 odstępne będą środki dezynfekcji itp.
 • impreza odbywa się bez udziału publiczności.
 • mając świadomość ryzyka zmiany przepisów do czasu zorganizowania biegów zastrzegamy, że może nastąpić zmiana terminu, zasad lub odwołania biegu.

DYREKTOR ZAWODÓW

Przemysław Chojnacki

UWAGA: dzieci i młodzież do lat 18 obowiązują ważne badania lekarskie bądź pisemne zaświadczenia rodziców/opiekunów o zgodzie na udział w Biegu. Za badania lekarskie grup zorganizowanych odpowiadają opiekunowie. Osoby dorosłe startują w Biegu na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione. Uczestnicy biegu nie podlegają ubezpieczeniu przez Organizatora.

PARTNER XIII BIEGU PAPIESKIEGO

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Czytaj więcej   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼