26 maj 2018, Klimontów

XII Integracyjny Bieg Klimontowski

Wyniki

Wyniki

XII Integracyjny Bieg Klimontowski - ODWOŁANY
26/05/2018 16:00 12km

Bieg na 5 KM - ODWOŁANY
26/05/2018 16:00 5km

Dane kontaktowe

Kontakt z organizatorem

Podstawowe informacje

Miejsce zawodów
Klimontów
Polityka zwrotów
Brak

Regulamin

BIEG ODWOŁANY!!!

XII Integracyjny Bieg Klimontowski – 12km

oraz imprez towarzyszących

Mistrzostwa Polski Osób Niewidzących i Słabowidzących na 12 km

Bieg – 5km

PATRONAT HONOROWY

- Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Adam Jarubas

- Wojewoda Świętokrzyski - Agata Wojtyszek

I TERMIN I MIEJSCE

26.05.2017 r.( sobota) start i meta – Rynek w Klimontowie ( powiat sandomierski) start godzina 16.00

II ORGANIZATORZY

Wójt Gminy Klimontów mgr inż. Marek Goździewski

Ochotnicza Straż Pożarna w Klimontowie, Zakrzowie, Szymanowicach i Nawodzicach.

Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” w Klimontowie

III CEL I ZAŁOŻENIA BIEGU

 • Propagowanie zdrowego stylu życia
 • Promocja Gminy Klimontów

IV TRASA BIEGU

Dystans 12km ,nawierzchnia asfaltowa oraz około 500m polna droga ( odcinek specjalny). Trasa biegnie wśród malowniczych lasów, pól i wiosek gminy Klimontów. Oznaczenia trasy co 1 km pionowymi znakami. Trasa 5 km nawierzchnia asfaltowa

V PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

13:00 - otwarcie biura zawodów

15.45 - zamknięcie listy startowej

15:55- wspólne zdjęcie

16:00- start Biegu Głównego i biegów towarzyszących

18:30 - ceremonia zakończenia ,wręczenie nagród

VI KLASYFIKACJE

BIEG GŁÓWNY oraz 5km

mężczyźni:

kobiety:

do 29 lat

do 29 lat

30-39 lat

30-39 lat

40-49 lat

40-49 lat

50-59 lat

50+

60+

BIEG NA 12 KM – klasyfikacja open oraz III najlepsze miejsca w kategorii wiekowej kobiet i mężczyzn

VII NAGRODY

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn

 • I - 500 zł +puchar/statuetka
 • II - 400 zł + puchar/statuetka
 • III - 300 zł+ puchar/statuetka

BIEG NA 5 KM – klasyfikacja open oraz III najlepsze miejsca w kategorii wiekowej kobiet i mężczyzn

VII NAGRODY

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn

 • I - 300 zł +puchar/statuetka
 • II - 200 zł + puchar/statuetka
 • III - 100 zł+ puchar/statuetka
 • Po ceremonii dekoracji rozlosowana zostanie nagroda główna w wysokości 1000zł w gotówce, wycieczka Weekendowa w Beskid Żywiecki oraz bony o łącznej wartości 1000 zł. spośród wszystkich uczestników, którzy ukończyli w/w dystanse. W przypadku pozyskania dodatkowych sponsorów nagród rzeczowych będzie więcej do rozlosowania.

Klasyfikacja wiekowa / Bieg Open

 • I miejsce – puchar/statuetka
 • II miejsce – puchar/statuetka
 • III miejsce – puchar/statuetka

Wszyscy uczestnicy otrzymają:

 • Numer startowy
 • ciepły posiłek
 • woda
 • agrafki
 • gorące napoje

Wszyscy uczestnicy którzy ukończą bieg otrzymają:

 • Pamiątkowe medale
 • W przypadku niewystarczającej liczby medali osoby zapisane w dniu zawodów otrzymają medal pocztą na wskazany adres.

Osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzane w kategoriach wiekowych

VII UCZESTNICTWO

Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą na stronnie www.

poniżej link do rejestracji:
https://sportmaniacs.com/pl/races/xii-integracyjny-bieg-klimontowski

Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy:

 • ukończą przed 26 maj 2018 16-ty rok życia,
 • dokonają weryfikacji w Biurze Zawodów,
 • przedstawią zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w biegu długodystansowym lub złożą oświadczenie wyrażające zgodę na udział w biegu na własną odpowiedzialność podpisane własnoręcznie
 • opłacą wpisowe określone w regulaminie

UWAGA !

Warunkiem dopuszczenia osób niepełnoletnich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego(legitymującego się dokumentem ze zdjęciem) w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów lub posiadanie i przedłożenie, podczas weryfikacji zawodnika, pozwolenia na udział w biegach, podpisanego przez rodzica lub opiekuna.

Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

Każdy uczestnik ma obowiązek przymocować numer startowy z
przodu tak, aby był widoczny podczas biegu. Zawodnicy bez widocznego numeru startowego nie będą sklasyfikowani.

IX SPRAWY FINANSOWE

OPŁATA STARTOWA 30ZŁ – DO 1 kwietnia

40 ZŁ – DO 21 maja

50ZŁ – W BIURZE ZAWODÓW

Uwaga!!! NR STARTOWY NADAWANY BĘDZIE PO WERYFIKACJI OPŁATY WPISOWEJ PO ZAMKNIĘCIU LISTY STARTOWEJ ONLINE -CZYLI 21 MAJA 2018 R.

· Wpisowe należy wpłacać na konto organizatora

Dane do przelewu:

Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdrój o/Klimontów

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORLIK KLIMONTÓW

02851700070090093599050001

Tytułem: Podany w mailu przy rejestracji kod oraz imię i nazwisko.

· W przypadku wpłacenia na konto należy podczas pobierania numerów startowych okazać się dowodem wpłaty i dokumentem tożsamości.

· Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

· Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyn. Nie ma możliwości przenoszenia raz wniesionej opłaty na rzecz innego zawodnika lub wypłaty wpisowego z powodu nieobecności zawodnika.

X kontakt – Krzysztof Dywan 693121385, kdywan@o2.pl

· W przypadku zgłoszeń przez internet, uczestnik złoży podpis podczas weryfikacji w Biurze Zawodów, zobowiązany jest do przedstawienia dowodu wpłaty.

· Numery startowe wydawane będą po okazaniu dowodu wpłaty startowego i po złożeniu oświadczenia o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu.

· Podpisanie karty zgłoszenia przez zawodnika jest jednoznaczne z przyjęciem umowy cywilno-prawnej między organizatorem a zawodnikiem.

· Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy i kontuzję podczas imprezy biegowej.

· Organizator zapewnia pomiar elektroniczny

· Uczestników biegu obowiązują przepisy ustawy o ruchu drogowym oraz niniejszy regulamin.

Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

Ochrona wizerunku – uczestnicy Biegu Klimontowskiego wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronie Biegu, w mediach oraz materiałach promocyjnych Bieg

XI .Postanowienia końcowe

· Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską podczas trwania imprezy,

· Organizator zapewnia gorącą herbatę i ciepły posiłek,

· Bieg jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez zawodnika,

· Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

· Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej (dyrektor biegu, organizatorzy) po wpłacie kaucji w wysokości 100 zł. W przypadku skargi nieuzasadnionej kaucja nie podlega zwrotowi i zostanie przekazana na cel charytatywny.

· Każdy startujący w biegu głównym musi posiadać numer startowy.

· Interpretacja regulaminu należy do organizatora.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA BIEGU

 • Uczestniczę w biegu świadom czyhających zagrożeń i na własne ryzyko, jestem świadomy, iż mój udział w X Biegu Klimontowskim może narazić mnie na utratę zdrowia lub życia.
 • Zabezpieczę się wszelkimi możliwymi sposobami od ryzyka utraty zdrowia lub życia związanego z moim uczestnictwem w tym biegu.
 • Zwalniam z wszelkiej odpowiedzialności Organizatora biegu, a także kierownictwo, administratorów, osoby odpowiedzialne wg kompetencji, urzędników, wolontariuszy, świadczeniodawców na wypadek strat, zranień, utraty zdrowia lub życia, lub szkód związanych z moim uczestnictwie w biegu.
 • Zgadzam się, aby wszystkie spory i kontrowersje związane z moim startem rozstrzygał Komitet Organizacyjny.

Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Czytaj więcej   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼