01 maj 2020, Kępno

VII BIEG ULICZNY O PUCHAR STAROSTY POWIATU KĘPIŃSKIEGO

Wyniki

Wyniki

BIEG GŁÓWNY
01/05/2020 12:00 10km

BIEG SŁUŻB MUNDUROWYCH
01/05/2020 12:00 10km

NORDIC WALKING
01/05/2020 12:10 5km

BIEG RODZINNY
01/05/2020 11:00 1km

BIEG PRZEDSZKOLAKA
01/05/2020 11:00 0.15km

Dane kontaktowe

Kontakt z organizatorem694817914

Podstawowe informacje

Miejsce zawodów
 Start biegu nastąpi o godzinie 12:00 w Kępnie – ulica Dąbrowskiego 3 (przy LO Nr I).
Odbiór numerów startowych
Sala gimnastyczna ZSP Nr 1, Ul. Dąbrowskiego 4 , 63-600 Kępno. W dniu zawodów biuro zawodów będzie czynne w godzinach od 10.00 do czasu zakończenia zawodów
Polityka zwrotów
Opłata wpłacona na konto nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach

Regulamin

VII BIEG ULICZNY O PUCHAR

STAROSTY POWIATU KĘPIŃSKIEGO

BIEG SŁUŻB MUNDUROWYCH

O PUCHAR KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W KĘPNIE

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA

Nordic Walking

REGULAMIN

I. Cel imprezy

§ Popularyzacja biegów jako najzdrowszej formy ruchu.

§ Promocja Powiatu Kępińskiego.

§ Mistrzostwa Powiatu Kępińskiego w biegu na 10 km.

§ Propagowanie drużynowej rywalizacji biegowej.

II. ORGANIZATOR

§ Starostwo Powiatowe w Kępnie

§ Stowarzyszenie Nasz Bezpieczny Powiat Kępiński

§ KS Leniwiec

Kontakt:

Marek Kłoczaniuk – tel. 694817914 marek.kloczaniuk22@gmail.com

Przemysław Zimoch – tel. 601760597 p.zimoch@gmail.com

Andrzej Jóźwik – Starostwo Powiatowe w Kępnie – tel. 627828964 andrzej.jozwik@powiatkepno.pl

Patronat medialny:

1. Radio Sud

2.Kurier Lokalny

3.maratonypolskie.pl

III. TERMIN I MIEJSCE

§ Bieg odbędzie się w dniu 1 maja 2020r. (piątek) w Kępnie

§ Start biegu nastąpi o godzinie 12:00 w Kępnie – ulica Dąbrowskiego 3 (przy LO Nr I).

IV. DYSTANS I TRASA

 • Dystans: 10 km z atestem PZLA
 • Każdy kilometr trasy oznaczony.
 • Przebieg trasy: ulicami miasta Kępna,
 • Trasa biegu posiadająca atest PZLA

Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1 godz. 30 minut.

Imprezy towarzyszące:

Bieg Rodzinny na dystansie ok. 1000m – bez obowiązku dokonania opłat

Bieg Przedszkolaka na dystansie ok 150m – bez obowiązku dokonania opłat

Nordic walking – na dystansie 5 km - ZGŁOSZENIA, OPŁATA I PAKIET STARTOWY jak do Biegu Głównego.

Regulaminy Biegu Rodzinnego, Nordic walking i Przedszkolaka zostaną udostępnione od dnia 01.04.2020r.

V. Warunki uczestnictwa

1) W biegu mogą brać udział wszyscy uczestnicy, którzy do dnia biegu tj. 30 kwietnia 2020r. ukończyli 16 rok życia.

2) Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność. (Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność). Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu tj. 1 maja 2020r. nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości ) zobowiązane są do podpisania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.

3) Każdy zawodnik staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem, podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu w dniu biegu w biurze zawodów (podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz. 1095).

4) Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.

5) Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

6)Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

VI. KLASYFIKACJE

1. Kategorie wiekowe:

Mężczyźni

Kobiety

M16

16 – 19 lat

K19

16 – 19 lat

M20

20 – 29 lat

K20

20 – 29 lat

M30

30 – 39 lat

K30

30 – 39 lat

M40

40 – 49 lat

K40

40 – 49 lat

M50

50 – 59 lat

K50

50 – 59 lat

M60

60 -64 lat

K60 lat i więcej

M65

65 lat i więcej

2. Drużynowe mistrzostwa:

Czterech najlepszych zawodników z danej drużyny, bez względu na płeć, pod warunkiem wpisania jednobrzmiącej nazwy drużyny na karcie zgłoszenia (o zwycięstwie decyduje najniższa suma czasów jej członków)

3. Kategoria – Mistrzostwa Powiatu Kępińskiego K, M

4. Klasyfikacja najlepszy zawodnik/ zawodniczka zatrudniona w przedsiębiorstwach produkcji branży meblowej K, M.

5. Kategoria Służb Mundurowych:

Prawo startu mają zawodnicy reprezentujący:

Wojsko Polskie, Policję, Państwową Straż Pożarną, Straż Graniczną, Służbę Więzienną, ponadto prawo startu w kategorii mundurowych mają zawodnicy reprezentujący inne służby (OSP, BOR, Straż Ochrony Kolei, Służba Leśna, Straż Miejska, Służba Celna, Służby Specjalne) aktualnie pełniący służbę oraz emeryci legitymujący się ważnym dokumentem przynależności do tych służb dla których organizator przewiduje wspólną klasyfikację.

W biegu służb mundurowych klasyfikacja kobiet i mężczyzn bez podziału na kategorie wiekowe.

Zawodnicy biorący udział w biegu służb mundurowych nie będą klasyfikowani w kategorii biegu otwartego.

VII. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.maratonypolskie.pl oraz w biurze zawodów w dniu imprezy.
 2. Terminy zgłoszeń: zgłoszenia drogą elektroniczną będą przyjmowane do dnia 28 kwietnia 2020r., do godz. 24.00, natomiast pozostałe zgłoszenia będą przyjmowane w biurze zawodów w dniach 29.04 – 30.04. oraz w dniu imprezy 1.05.2020r. od godz. 10.00 do 11.45.
 3. Zgłoszenie udziału w biegu będzie rozumiane, jako zapoznanie się zawodników z niniejszym regulaminem i zobowiązanie się do jego przestrzegania oraz będzie stanowić wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników dla celów realizacji niniejszego regulaminu przez organizatorów.

VIII. BIURO ZAWODÓW

Sala gimnastyczna ZSP Nr 1, Ul. Dąbrowskiego 4 , 63-600 Kępno.

W dniu zawodów biuro zawodów będzie czynne w godzinach od 10.00 do czasu zakończenia zawodów.

IX. NAGRODY

Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie Biegu oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia nagród.

Nagrody w klasyfikacji generalnej biegu otwartego na 10km:

Mężczyźni – za miejsca 1 – 3 nagrody pieniężne + puchar

Kobiety – za miejsca 1 – 3 nagrody pieniężne + puchar

Nagrody w klasyfikacji Biegu Służb Mundurowych na 10km:

Mężczyźni – za miejsca 1 – 3 nagrody rzeczowe + puchar

Kobiety – za miejsca 1 – 3 nagrody rzeczowe + puchar

W klasyfikacji pozostałych kategorii zwycięzcy otrzymują puchar lub statuetkę oraz dodatkowo za zajęcie miejsc I-III przyznaje się nagrody rzeczowe lub bony sponsorskie.

W klasyfikacji Nordic wacking za zajęcie miejsc I-III zwycięzcy otrzymują puchar lub statuetkę oraz dodatkowo za zajęcie miejsc I-III przyznaje się nagrody rzeczowe lub bony sponsorskie.

Drużynowe mistrzostwa puchary (nagrody finansowe lub rzeczowe) za zajęcie I-III miejsca.

- najstarsza zawodniczka i zawodnik, którzy ukończą bieg otrzymują puchar,

- nagrody nie dublują się, zawodnicy/zawodniczki nagradzani w kategorii w kat. OPEN nie będą dekorowani w kategoriach wiekowych.

Warunkiem otrzymania nagród jest obecność podczas dekoracji

ok. godz. 14.00. Odbiór nagród, dyplomów i medali odbywa się tylko w dniu zawodów.

Każdy uczestnik biegu otrzymuje:

 1. Medal po ukończonym biegu.
 2. Numer startowy.
 3. Pakiet startowy.
 4. Posiłek regeneracyjny po biegu.
 5. Napoje (woda) na trasie biegu (po 5 km) i mecie.

X. Opłata na działalność Stowarzyszenia:

- 44 zł dla pierwszych zapisanych do biegu 100 osób,

- 54 zł dla osób zapisanych od pozycji 101 do 200

- 60 zł dla osób zapisanych od pozycji 201 oraz zapisanych od dn. 15.04 – 30.04.2020r. oraz w dniu biegu w biurze zawodów.

Mieszkańcy Powiatu Kępińskiego

- 35 zł przy opłacie dokonanej do dnia 31.03.2020r.

- 44 zł przy opłacie dokonanej od dn. 1.04 – 14.04.2020r.

- 60 zł przy opłacie dokonanej od dn. 15.04 – 30.04.2020r. oraz w dniu biegu.

Osoby w wieku powyżej 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni są zwolnione z opłaty jeśli dokonają zapisu do biegu do dnia 20.04.2020r. Osoby zapisane po tym terminie obowiązują opłaty jak w pkt. X regulaminu.

Nr konta do opłat:

Stowarzyszenie Nasz Bezpieczny Powiat Kępiński

Chojęcin – Szum 8A, 63-600 Kępno

Konto: SBL Kępno 06 8413 0000 0021 7349 2000 0001

• W tytule wpłaty należy wpisać: Opłata na działalność Stowarzyszenia oraz imię i nazwisko uczestnika oraz deklaracja udziału dodatkowo w klasyfikacji drużynowej (nazwa drużyny) lub kategoria służb mundurowych.


• Po dokonaniu zgłoszenia internetowego proszę uiścić opłatę. Zwracamy szczególną uwagę na to, że za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty. Dla uniknięcia nieporozumień prosimy o dokonywanie opłat odpowiednio wcześniej i nie zwlekania do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń lub posiadania ze sobą dowodu opłaty startowej.

• Opłata wpłacona na konto nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyniki biegu dostępne będą:
 • dla wszystkich po zakończeniu biegu oraz na stronie internetowej www.maratonypolskie.pl oraz www.powiatkepinski.pl
 1. Nad poprawnością strony sportowej czuwa sędzia główny.
 2. Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego
 3. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji i innych służb zabezpieczających Trasę Biegu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie Biegu, wynikające z winy uczestnika Biegu.
 5. Organizator Biegu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty zdrowia lub życia zawodnika. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w Biegu.
 6. Organizator zapewnia szatnie, przebieralnie, toalety i natryski na terenie Hali przy ul. Dąbrowskiego.
 7. Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który w czasie biegu musi być przypięty z przodu na piersiach.
 8. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w całości lub w części i skracanie trasy.
 9. Na trasie biegu mogą przebywać wyłącznie osoby zweryfikowane w biurze zawodów z numerem startowym. Wszelka zewnętrzna pomoc będzie skutkowała dyskwalifikacją.
 10. Organizator zapewnia napoje (woda) na trasie i mecie.
 11. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 12. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 14. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

14) Dojazd. Wszyscy Uczestnicy są zobowiązani we własnym zakresie i na własny koszt dotrzeć na miejsce biegu.

15) W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zawodów z przyczyn nie zależnych od organizatora (np. klęska żywiołowa, wprowadzenie żałoby narodowej, stanu wyjątkowego itp.) koszty opłaty startowej nie będą zwracane.

16) Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku na potrzeby informacyjne i promocyjne na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kępnie - zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) - co jest jednoznaczne z tym, iż fotografie wykonane podczas VII Biegu Ulicznego o Puchar Starosty Powiatu Kępińskiego mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Powiatu Kępińskiego oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i rozpowszechniane w tym celu. Niniejszym zrzekam się wszelkich roszczeń istniejących i przyszłych, w tym również o wynagrodzenie względem Organizatora, z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku na potrzeby określone w Regulaminie.

17) Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia związanego z możliwością wystąpienia choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat, bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu w przypadku gdy takie zdarzenie nastąpi z winy sprawcy. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.

18)Zabrania się wnoszenia na trasę biegu środków odurzających, nielegalnych substancji i napojów alkoholowych. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania ww. środków przed i w trakcie biegu.

19)Organizator informuje, że każdy z uczestników biegu może zostać poddany wyrywkowej kontroli antydopingowej.

Organizator

Stowarzyszenie Nasz Bezpieczny Powiat Kępiński

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Czytaj więcej   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼