02 paź 2022, Konstantynów Łódzki

RUNda po Kanzasie 2022

Wyniki

Wyniki

RUNda po Kanzasie
3.2km

BIEG DZIECI
02/10/2022 10:00 0.2km

Dane kontaktowe

Kontakt z organizatorem509258733

Podstawowe informacje

Miejsce zawodów
W Ośrodku Nad Stawem przy ul. Łaskiej 64/66 w Konstantynowie Łódzkim.
Odbiór numerów startowych
Biuro zawodów będzie otwarte od godziny 9:00 i będzie znajdować się w Ośrodku Nad Stawem przy ul. Łaskiej 64/66 w Konstantynowie Łódzkim.
Polityka zwrotów
Wpisowe nie podlega zwrotowi

Regulamin

RUNda po Kanzasie 2022

1. Cele imprezy:

a) Wsparcie zbiórki funduszy na operację serca Miłosza Rybickiego z Konstantynowa Łódzkiego.

a) Wspieranie i popularyzowanie wydarzeń sportowych w Konstantynowie Łódzkim.

b) Zachęcanie do aktywnego i zdrowego trybu życia oraz uprawiania sportu.

2. Organizator:

Runoholic Dominik Stanek

Współorganizatorzy:

Gmina Konstantynów Łódzki

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o.

Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim

3. Termin i miejsce:

a) Wydarzenie odbędzie się 2 października 2022 roku.

b) Biuro zawodów będzie otwarte od godziny 9:00 i będzie znajdować się w Ośrodku Nad Stawem przy ul. Łaskiej 64/66 w Konstantynowie Łódzkim.

c) W biegu głównym RUNDA PO KANZASIE (drużyny 4-osobowe) obowiązuje limit 62 drużyny. Drużyny wystartują w 4 seriach (po 13 drużyn każda), tj:

  • O godzinie 10:45 odbędzie się odprawa dla kapitanów serii NIEBIESKIEJ i ZIELONEJ.
  • - SERIA NIEBIESKA (15 drużyn) – startuje o godzinie 11:00
  • - Seria ZIELONA (16 drużyn) – startuje o godzinie 11:30
  • O godzinie 12:05 odbędzie się odprawa dla kapitanów serii CZERWONEJ i ŻÓŁTEJ.
  • - Seria CZERWONA (15 drużyn) – startuje o godzinie 12:15
  • - Seria ŻÓŁTA (16 drużyn) – startuje o godzinie 12:45

d) Start biegu dziecięcego MAŁA RUNDKA PO KANZASIE o godzinie 10:00.

e) Dekoracja zwycięskich drużyn odbędzie się o godzinie 13:15.

4. Trasa i dystans:

a) Trasa wyznaczona będzie wokół stawu (400 metrów).

b) Drużyny obowiązuje limit czasu 30 minut. Na biegu dzieci nie obowiązuje limit czasu.

c) Trasa zostanie oznaczona taśmą ostrzegawczą.

  1. Każda drużyna ma do pokonania łączny dystans 3200 metrów (każda osoba z drużyny musi przebiec 2 pętle po 400 metrów). Trasa nie posiada atestu PZLA.

e) Dystans dzieci:

- 2-5 lat – dystans o długości ok 200 metrów,

- 6-15 lat – dystans o długości ok 400 metrów.

5. Zgłoszenia:

a) Zgłoszenia na bieg główny i dziecięcy będą przyjmowane wyłącznie poprzez rejestrację na stronie https://sportmaniacs.com/pl.

b) Sztafetę zapisuje kapitan drużyny, który jest jednocześnie jej reprezentantem.

6. Warunki uczestnictwa:

a) W biegu głównym mogą uczestniczyć drużyny, których kapitan dokona opłaty startowej w wysokości 120 zł za całą drużynę (30 zł/osoba).

b) Wpisowe za udział w biegu dziecięcym wynosi 20 zł.

c) 50% wpływów z opłaty wpisowej pobieranej od uczestników Organizator wpłaci na rachunek bankowy zbiorki charytatywnej prowadzonej na rzecz Miłosza Rybickiego pod adresem: https://www.siepomaga.pl/serce-milosza, pozostałe środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów organizacyjnych.

d) Zapisy zostaną uruchomione 16.09.2022 r. o godzinie 20:00

e) Każdy uczestnik nie może mieć przeciwwskazań lekarskich i uczestniczy na własną odpowiedzialność.

7. Świadczenia:

Każdy uczestnik biegu głównego i dziecięcego otrzymuje:

*Medal na mecie

*Zwrotną pałeczkę sztafetową (drużyna)

*Pakiet startowy

*Numer startowy i komplet agrafek

*Upominki od sponsorów

*Ciepły posiłek i napój na mecie

9. Klasyfikacje i nagrody:

a) Każdy z zawodników otrzyma na mecie pamiątkowy medal.

b) Najszybsze 3 drużyny otrzymają puchary

10. Postanowienia końcowe:

a) Koszty organizacji pokrywa Gmina Konstantynów Łódzki, Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o. i sponsorzy.

b) Zawodnikowi nie wolno korzystać z jakiejkolwiek pomocy określonej w przepisach zawodów
w lekkoatletyce.

c) Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się przyjmuje do wiadomości, że jego udział wiąże się z wysiłkiem fizycznym
i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych.

d) Na miejsce odbywania się zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas wydarzenia pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w wydarzeniu lub wykluczenia go w jego trakcie.

e) Uczestnik zapisując się na wydarzenie wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video oraz udzielenie Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji: - utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie, - wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, - zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, - publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, - zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach, portalach społecznościowych - powyższa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak uniemożliwia udział w wydarzeniu.

f) Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki oraz za zaginięcie rzeczy cennych.

g) Wydarzenie odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

h) Wszystkich zawodników startujących obowiązuje niniejszy regulamin.

i) Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.

j) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. Ostateczna wersja będzie dostępna w biurze zawodów.

k) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Czytaj więcej   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼