11 lis 2021, Kępno

1 Narodowy Bieg 100-lecia Odzyskania Przez Polskę Niepodległości od Bałtyku do Tatr

Wyniki

Wyniki

BIEG OPEN
11/11/2021 11:11 10km

SŁUŻB MUNDUROWYCH
11/11/2021 11:11 10km

Dane kontaktowe

Kontakt z organizatorem797 766 611

Podstawowe informacje

Miejsce zawodów
Tereny przyległe do Hali Widowiskowo – Sportowej w Kępnie, ul. Sportowa 9
Odbiór numerów startowych
Biuro Zarządu ul. Sportowa 9, 63-600 Kępno. *UWAGA: W przypadku organizacji kilku startów w ramach imprezy z uwagi na obostrzenia pandemiczne wydawanie pakietów dnia 11 listopada 2021 r. zamknięte zostanie o godz. 9.00
Polityka zwrotów
Opłata wpłacona na konto nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach i zostanie przeznaczona na cele organizacyjne imprezy.

Regulamin

Narodowy Bieg 100-lecia

Odzyskania Przez Polskę Niepodległości

od Bałtyku do Tatr

VIII BIEG ULICZNY ŚW. MARCINA

O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĘPNO

BIEG SŁUŻB MUNDUROWYCH

REGULAMIN ZAWODÓW NA DYSTANSIE 10 km

dnia 11 listopada 2021 r.

I. CEL

 • Uczczenie 103 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
 • Promocja Miasta i Gminy Kępno,
 • Popularyzacja biegów jako aktywnego stylu życia,
 • Integracja Służb Mundurowych na arenie sportowej

II. ORGANIZATOR

Projekt Kępno Spółka z o.o. w Kępnie

Partnerzy:

Gmina Kępno,

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie,

Komenda Powiatowa Policji w Kępnie,

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marcina w Kępnie.

Kontakt:

Projekt Kępno Sp. z o.o. obiekty.sportowe@pk.kepno.pl nr tel. 797 766 611

III. TERMIN I MIEJSCE

 • Bieg planowany na dzień 11 listopada 2021 r. (czwartek)
 • Start biegu godz. 11:11

UWAGA: w zależności od panujących w dniu biegu obostrzeń dotyczących COVID 19 i ewentualnych limitów uczestników, Organizator zastrzega możliwość organizacji startu w kilku seriach i ustalenia dodatkowych godzin startu np. I seria o godz. 9:15, II seria - o godz. 11.11).

 • Miejsce: tereny przyległe do Hali Widowiskowo – Sportowej w Kępnie, ul. Sportowa 9.

Impreza ma charakter plenerowy. Szatnie (damska/męska) i sanitariaty dostępne w budynku amfiteatru oraz dekoracja zwycięzców – na scenie amfiteatru.

IV. DYSTANS I TRASA

 • Dokładny dystans: 10 000 m - trasa atestowana (lipiec 2021 r.)
 • Start i meta: droga wewnętrzna pomiędzy wejściem na stadion miejski a obiektem hali widowiskowo-sportowej
 • Każdy kilometr trasy oznaczony
 • Trasa: ulicami miasta Kępno (przez kameralny Rynek)
 • Limit czasu na pokonanie dystansu wynosi 1 godz. 30 minut
 • Pomiar czasu elektroniczny za pomocą chipów bezzwrotnych
 • Nawierzchnia brukowa stanowi około 20% trasy

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W biegu otwartym (OPEN) i Służb mundurowych:

Do startu zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy w dniu biegu mają ukończone 16 lat
i posiadają aktualne badania lekarskie lub złożą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.

 1. Liczba uczestników będzie uzależniona od aktualnie panujących obostrzeń pandemicznych. Organizator zastrzega możliwość podziału uczestników na grupy zgodnie z limitem uczestników i wytycznych dot. COVID 19, a starty odbędą się kolejno w godz. 9:30, 11:11, itd. Ewentualny podział biegaczy zostanie dokonany przy uwzględnieniu kolejności zapisów oraz terminu dokonania opłaty.
 2. O ewentualnym podziale zawodników na grupy, a w związku z tym – różnej godzinie startu w zawodach, poinformujemy zapisanych i opłaconych biegaczy najpóźniej na 7 dni przed zawodami telefonicznie oraz poprzez e-mail.
 3. Warunkiem startu w zawodach jest wcześniejsze zapisanie i opłacenie oraz wypełnienie wymaganych dokumentów i odbiór pakietu startowego.

Ograniczenia wiekowe

 1. Wszyscy Uczestnicy biegu muszą być urodzeni przed dniem 11.11.2005 r., czyli w dniu biegu posiadać ukończone 16 lat.
 2. W trakcie rejestracji każdy Uczestnik musi posiadać dowód tożsamości w celu weryfikacji danych, w tym daty urodzenia.
 3. Młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica lub pełnoprawnego opiekuna. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica/opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
 4. Do wzięcia udziału w biegu niezbędne jest dokonanie rejestracji w biurze zawodów oraz opłacenie wpisowego.

5. W biegu służb mundurowych prawo startu mają zawodnicy reprezentujący:

Wojsko Polskie, Policję, Państwową Straż Pożarną, Straż Graniczną, Służbę Więzienną aktualnie pełniący służbę oraz emeryci legitymujący się ważnym dokumentem przynależności do tych służb.

Ponadto, prawo startu w kategorii mundurowych mają zawodnicy reprezentujący inne służby (OSP, BOR, Straż Ochrony Kolei, Służba Leśna, Straż Miejska, Służba Celna, Służby Specjalne), dla których organizator przewiduje wspólną klasyfikację.

UWAGA: W biegu Służb mundurowych każdy zawodnik w dniu imprezy powinien potwierdzić w biurze zawodów swoją przynależność do danej służby mundurowej okazując legitymację służbową lub inny dokument potwierdzający np. legitymacja strażaka (OSP) itp.

WAŻNE:

 • Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu w dniu biegu w biurze zawodów (podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz. 1095).
 • Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.
 • Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
 • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

REALIZACJA AKTUALNYCH OBOSTRZEŃ – COVID 19

 1. Ze względu na możliwość obowiązywania ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, ilość osób startujących uzależniona będzie od obowiązujących w dniu biegu przepisów.
 2. Organizator ma prawo do wprowadzenia zmian w limicie uczestników biegu, w ramach obowiązujących obostrzeń lub całkowitego odwołania zawodów.
 3. W miejscach gdzie nie ma możliwości zachowania wymaganego dystansu od innych osób zawodnicy są zobowiązani zasłonić usta i nos jeśli wymagane jest to przepisami prawa.
 4. Zawodnicy odbierający numery startowe muszą mieć zasłonięte usta i nos. Organizator zapewni płyn do dezynfekcji rąk.
 5. Ze względu na stan epidemiczny każdy uczestnik jest zobowiązany podpisać oświadczenie w dniu zawodów dotyczące COVID 19 mówiące o tym, że w dniu imprezy uczestnik jest zdrowy – nie wykazuje objawów zakażenia, a także że na 14 dni przed imprezą nie miał kontaktu z nikim przebywającym na kwarantannie ani sam też na niej nie przebywał.
 6. Wstęp na teren zbiórki imprezy oraz w okolice startu/mety tylko dla uczestników zawodów.
 7. Stopnie podium będą oddalone od siebie o 2 m.
 8. Dekorowani zawodnicy wchodzą na scenę amfiteatru z zakrytymi ustami i nosem oraz w jednorazowych rękawiczkach (rękawiczki zapewnia organizator) – jeśli takie obostrzenie będzie obowiązywało nadal w dniu imprezy.

Wewnętrzne zasady organizatora wydarzenia

 1. Organizator wydarzenia oddeleguje konkretnego pracownika do zadań związanych realizacją obostrzeń - COVID-19, takich jak:
 • zebranie danych kontaktowych do obsługi oraz uczestników wydarzenia;
 • obowiązkowe maseczki u wszystkich pracowników, kontraktorów oraz uczestników; dezynfekcja dłoni przy wejściu na obszar imprezy i przy wyjściu;
 • środki do dezynfekcji wraz z instrukcją właściwego mycia i dezynfekcji rąk dostępne w szatniach i toaletach oraz w każdym ogólnodostępnym pomieszczeniu dla uczestników w widocznym miejscu;
 • oznaczenie pojemników przeznaczonych na zużyte środki ochrony osobistej;
 • wyposażenie personelu sprzątającego w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji;
 • planowanie harmonogramu organizacji wydarzenia w taki sposób, aby jak najmniejsza liczba osób pracowała w jednym czasie w jednym miejscu – uwzględniając również pracowników biurowych;
 • opracowanie odpowiednich zapisów do umów z kontrahentami i pracownikami na umowę zlecenie/dzieło (np. klauzula RODO dotycząca udostępniania danych GIS, oświadczenie o stanie zdrowia).
  1. Obsługa wydarzenia oraz kontrahenci zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia na temat stanu zdrowia w momencie przystąpienia do pracy.
  2. Regularna dezynfekcja powierzchni używanych przez obsługę wydarzenia oraz kontrahentów, włącznie z dekoracjami i rekwizytami, z którymi mają bezpośredni kontakt.
  3. Zapewnienie każdemu pracownikowi obsługi wydarzenia, kontrahentowi oraz uczestnikowi długopisu, którym wypełni oświadczenie o stanie zdrowia.

Polityka informacyjna dla uczestników wydarzeń

 1. Organizator wydarzenia zbierze dane osobowe i kontaktowe od obsługi wydarzenia, kontrahentów oraz uczestników.
 2. Celem ułatwienia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu pełniącemu nadzór epidemiologiczny na danym terenie i służbom porządkowym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu dane te umożliwią łatwy kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu.
 3. Dane, po ich pozyskaniu, będą przechowywane przez organizatora wydarzenia przez 2 tygodnie.
 4. Warunkiem wzięcia udziału w wydarzeniu będzie złożenie przez uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
 5. Uczestnicy zostaną poinformowani z wyprzedzeniem:
 • o tym, że uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać;
 • o zasadach uczestnictwa w danym wydarzeniu pod kątem zasad logistyki i bezpieczeństwa na terenie wydarzenia.

Zasady organizacji

 1. Pracownicy obsługi wydarzenia oraz kontrahenci zostaną wyposażeni w odpowiednie środki ochrony osobistej (maseczki, środki do dezynfekcji rąk);
 2. Do biura zawodów w tym odbioru pakietów startowych zostanie wyznaczona kolejka z zachowaniem dystansu 1,5 m;
 3. Udział uczestników w wydarzeniu jest dopuszczalny pod następującymi warunkami:
 • dezynfekcja rąk,
 • pomiar temperatury ciała i jej prawidłowa wartość,
 • złożenie stosownego oświadczenia dot. COVID 19*,
  1. Na terenie wydarzenia zostaną rozmieszczone środki do dezynfekcji wraz z instrukcją właściwej dezynfekcji rąk oraz tablicami informacyjnymi przypominającymi o obowiązku i zachowania dystansu co najmniej 1,5 metra.
  2. Uczestników wydarzenia obowiązuje dezynfekcja dłoni przy wejściu do obiektu lub na teren imprezy
  3. Przepływ uczestników będzie kontrolowany przez obsługę imprezy.
  4. Punkty orientacyjne usytuowane będą na otwartym powietrzu (zgodnie z załączoną grafiką) tj.:
 • miejsce start/meta,
 • biuro zawodów w tym odbiór pakietów startowych,
 • obsługa techniczna,
 • obsługa sędziowska,
 • szatnie damskie / męskie i sanitariaty wyposażone w umywalkę (budynek amfiteatru)
 • wydawanie posiłków podawanych na wynos,
 • podium zawodów (scena amfiteatru),
 • stadion miejski – miejsce rozgrzewki zawodników,
 • pomoc medyczna,
 • punktów dezynfekcji rąk
 1. Na trasie biegu obowiązuje zakaz gromadzenia się widowni czego pilnować będą wyznaczone przez organizatora służby porządkowe.
 2. Dekorowani zawodnicy wchodzą na podium z zakrytymi ustami i nosem jeśli nadal wymagać będą tego aktualne obostrzenia. Stopnie podium będą oddalone od siebie o 2 m.
 3. Każdy puchar wręczony zawodnikowi zostanie wcześniej zdezynfekowany przez organizatora, a osoba wręczająca wyposażona w rękawice jednorazowe oraz maseczkę ochronną.
 4. Wydawanie posiłków przy uwzględnieniu 1,5 metra odległości pomiędzy zawodnikami co wytyczone zostanie przez organizatora poziomymi liniami.
 5. Uczestnicy opuszczając obszar przebiegu imprezy, utylizują rękawice ochronne w specjalnie wyznaczonym miejscu przez organizatora oraz dezynfekują ręce.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi wydarzenia

 • w przypadku wystąpienia u pracownika obsługi wydarzenia będącego na stanowisku pracy lub uczestnika wydarzenia niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych– należy niezwłocznie odsunąć go od pracy/odseparować od innych osób w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu/miejscu lub poprosić, aby transportem indywidualnym udał się do domu. Należy go poinformować o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy skontaktować się z 999 lub 112.
 • zgłoszenie incydentu do organizatora wydarzenia, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 • ustalenie listy pracowników oraz uczestników wydarzenia, o ile to możliwe, obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywał pracownik/uczestnik wydarzenia i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz www.gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym

Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi wydarzenia.

 • Organizatorzy mają obowiązek udostępnić listę uczestników i pracowników odpowiednim pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

VI. KLASYFIKACJA

Bieg otwarty (OPEN) oraz Służb mundurowych z oddzielną klasyfikacją kobiet i mężczyzn.

W biegu Służb mundurowych klasyfikacja kobiet i mężczyzn bez podziału na kategorie wiekowe.

Zawodnicy biorący udział w biegu Służb mundurowych nie będą klasyfikowani w kategorii biegu otwartego (OPEN).

1) Kategorie wiekowe biegu otwartego (OPEN)

Mężczyźni

Kobiety

M16

16 – 19 lat

K16

16 – 19 lat

M20

20 – 29 lat

K20

20 – 29 lat

M30

30 – 39 lat

K30

30 – 39 lat

M40

40 – 49 lat

K40

40 – 49 lat

M50

50 – 59 lat

K50

50 - 59 lat

M60

60 - 64 lat

K60 lat i więcej

M65

65 i więcej

2) Drużynowe mistrzostwa:

Czterech najlepszych zawodników z danej drużyny, bez względu na płeć oraz kategorię biegu, pod warunkiem wpisania jednobrzmiącej nazwy drużyny na karcie zgłoszenia (o zwycięstwie decyduje najniższa suma czasów jej członków).

3) Najlepszy zawodnik i zawodniczka zamieszkała na terenie Gminy Kępno – otrzymują puchar.

4) Najstarszy zawodnik i zawodniczka, którzy ukończą bieg - otrzymują puchar.

VII. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia prowadzone będą przez firmę BEST-TIME i przyjmowane poprzez formularz dostępny na stronie https://sportmaniacs.com/pl do dnia 4 listopada 2021 r. z możliwością wydłużenia terminu.
 2. Zgłoszenia udziału w biegu jest rozumiane, jako zapoznanie się zawodników z niniejszym

regulaminem i zobowiązanie się do jego przestrzegania oraz będzie stanowić wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników dla celów realizacji niniejszego regulaminu przez organizatorów.

 1. Regulamin niniejszy dostępny jest na stronie https://sportmaniacs.com/pl, www.maratonypolskie.pl, http://pk.kepno.pl/, https://www.facebook.com/aquaparkepno/?ref=bookmarks
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu uczestników w biegu, który podyktowany będzie sytuacją epidemiologiczną w kraju (decyduje kolejność zapisywania i opłacenia w formularzu rejestracyjnym).

VIII. BIURO ZAWODÓW

Pakiety startowe można odbierać w Biurze Zarządu ul. Sportowa 9, 63-600 Kępno, w dniach:

- 6 listopada 2021 r. (sobota), w godzinach 9:00 – 11:00

- 7 listopada 2021 r. (niedziela), w godzinach 9:00 – 11:00

- 8 listopada 2021 r. (poniedziałek), w godzinach 8:00 – 16:00

- 9 listopada 2021 r. (wtorek), w godzinach 8:00 – 16:00

- 10 listopada 2021 r. (środa), w godzinach 8:00 – 16:00

- 11 listopada 2021 r. (czwartek), tj. w dniu biegu w godzinach 7:00 – 10:30*

*UWAGA: W przypadku organizacji kilku biegów w ramach imprezy z uwagi na obostrzenia pandemiczne wydawanie pakietów dnia 11 listopada 2021 r. zamknięte zostanie o godz. 9.00.

IX. NAGRODY

Nagrody w klasyfikacji generalnej biegu otwartego (OPEN):

Kobiety – za miejsca 1 – 3, nagrody pieniężne* + puchary

Mężczyźni – za miejsca 1 – 3, nagrody pieniężne* + puchary

*nagrody pieniężne w kategorii kobiet i mężczyzn biegu otwartego (OPEN):

I miejsce – 500 zł

II miejsce – 400 zł

III miejsce – 300 zł

Nagrody w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

Kobiety – za miejsca 1-3, organizator przewiduje nagrody rzeczowe lub puchary

Mężczyźni – za miejsca 1-3, organizator przewiduje nagrody rzeczowe lub puchary

Nagrody w Drużynowych mistrzostwach:

za miejsca 1-3, organizator przewiduje nagrody rzeczowe lub puchary

UWAGA:

- zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej biegu otwartego nie otrzymują już nagród w kategoriach wiekowych,

- jeśli z uwagi na obostrzenia zorganizowanych będzie kilka serii biegów – zwycięzcy wybierani są spośród wszystkich uczestników biegów zorganizowanych w ramach imprezy.

Nagrody w klasyfikacji służb mundurowych:

Kobiety – za miejsca 1-3 organizator przewiduje nagrody rzeczowe lub puchary

Mężczyźni – za miejsca 1-3 organizator przewiduje nagrody rzeczowe lub puchary

 • Najlepszy zawodnik i zawodniczka zamieszkała na terenie Gminy Kępno otrzymują puchar.
 • zwycięzców wyłania się na podstawie jednej, wspólnej klasyfikacji (bieg OPEN oraz Służb Mundurowych)
 • Najstarszy zawodnik i zawodniczka, którzy ukończą bieg otrzymują puchar.
 • wyboru dokonuje się na podstawie jednej, wspólnej klasyfikacji (bieg OPEN oraz Służb Mundurowych)

UWAGA : Warunkiem otrzymania nagród jest obecność podczas dekoracji

W ramach opłaty rejestracyjnej organizator gwarantuje:

 1. Numer startowy
 2. Koszulkę techniczną
 3. Worek/plecaczek
 4. Medal
 5. Ciepły posiłek po ukończonym biegu

X. OPŁATY dla udziału w zawodach:

 1. 45 zł - Bieg Służb Mundurowych tj. m.in.: Straży Pożarnej, Wojsk, Służb Więziennych, Policji, Policji Celnej, Granicznej, Leśnej itd. (gwarancja oryginalnych pakietów startowych przy wpłacie dokonanej do dnia 30.09.2021 r.)
 2. 45 zł – mieszkańcy Miasta i Gminy Kępno (gwarancja oryginalnych pakietów startowych przy wpłacie dokonanej do dnia 30.09.2021 r.).
 3. 55 zł – pozostali uczestnicy biegu przy wpłacie dokonanej do dnia 30.09.2021 r. BIEG OPEN (gwarancja oryginalnego pakietu startowego)
 4. 65 zł – pozostali uczestnicy biegu przy wpłacie dokonanej po dniu 30.09.2021 r. BIEG OPEN (bez gwarancji otrzymania oryginalnych koszulek, plecaczka z logo Biegu 100-lecia a jedynie zamówionych przez organizatora)

Wpłatę należy kierować:

Projekt Kępno Sp. z o.o.

ul. Sportowa 9, 63-600 Kępno

Numer konta: 27 1240 1747 1111 0010 7723 2745

• W tytule wpłaty należy wpisać: Opłata startowa biegu, imię i nazwisko uczestnika oraz deklaracja udziału w biegu otwartym OPEN bądź w biegu Służb mundurowych.
• Po dokonaniu zgłoszenia internetowego proszę uiścić opłatę. Zwracamy szczególną uwagę na to, że za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty startowej. Dla uniknięcia nieporozumień prosimy o dokonywanie opłat odpowiednio wcześniej i nie zwlekania do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń lub posiadania ze sobą dowodu opłaty startowej.

UWAGA: Opłata wpłacona na konto nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach i zostanie przeznaczona na cele organizacyjne imprezy.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyniki biegu dostępne będą:
 1. Uczestnicy, którzy nie dobiegną do mety w ciągu 1 godz. 30 minut od strzału startera, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z Trasy. Uczestnicy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie będą klasyfikowani.
 2. Uczestnicy, którzy pozostaną na trasie po upływie regulaminowego czasu, o którym mowa w ust. 2 powyżej lub uczestnicy zdyskwalifikowani, czynią to na własną odpowiedzialność, stosowną do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu cywilnego. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu tych Uczestników.
 3. Nad poprawnością strony sportowej czuwa sędzia główny.
 4. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu.
 5. Organizator zapewni szatnie, przebieralnie, toalety i natryski tylko zgodnie z panującymi obostrzeniami.
 6. Organizator przewiduje elektroniczny pomiar czasu z użyciem chipów bezzwrotnych.
 7. Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który w czasie biegu musi być przypięty z przodu na piersiach.
 8. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w całości lub w części i skracanie trasy.
 9. Na trasie biegu mogą przebywać wyłącznie osoby zweryfikowane w biurze zawodów z numerem startowym. Wszelka zewnętrzna pomoc będzie skutkowała dyskwalifikacją.
 10. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 11. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 13. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 14. Wszyscy Uczestnicy są zobowiązani we własnym zakresie i na własny koszt dotrzeć na miejsce biegu.
 15. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zawodów z przyczyn niezależnych od organizatora (np. klęska żywiołowa, wprowadzenie żałoby narodowej, stanu wyjątkowego, zagrożenia epidemiologicznego itp.) koszty opłaty startowej nie będą zwracane.
 16. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku na potrzeby informacyjne i promocyjne na stronie internetowej Spółki Projekt Kępno zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) - co jest jednoznaczne z tym, iż fotografie wykonane podczas Biegu Ulicznego mogą zostać umieszczone na stronie internetowej oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i rozpowszechniane w tym celu. Niniejszym zrzekam się wszelkich roszczeń istniejących i przyszłych, w tym również o wynagrodzenie względem Spółki, z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku na potrzeby określone w Regulaminie.

Prezes Zarządu Projekt Kępno Sp. z o.o.

Karolina Pilarczyk-Dworaczyńska

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Czytaj więcej   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼