sam. 02 sept. 2017 00:00:00 CEST, Kobyla Góra

I ROLLERCUP OLIMPIA KOBYLA GÓRA 2017

Classements

Classement

Fitness rollercup - 8 km
02/09/2017 11:45 8km

Pro rollercup - 15 km
02/09/2017 12:45 15km

Rollercup 2000m
02/09/2017 10:50 2km

Information de contact

Contacter l'organisateur605310836

Règlement

REGULAMIN

I ROLLERCUP OLIMPIA KOBYLA GÓRA 2017

 1. ORGANIZATOR
  • Akademia Sportu Olimpia
  • Wójt Gminy Kobyla Góra
  • OSP Kobyla Góra
 2. WSPÓŁORGANIZATORZY
 3. POPRAWA Producent Opakowań Tekturowych

III.CEL

 1. Upowszechnianie jazdy na wrotkach i sportów wrotkarskich.
 2. Promocja aktywności fizycznej
 3. Promocja zdrowego stylu życia
 4. Promocja walorów turystycznych Gminy Kobyla Góra
 5. Profilaktyka antyalkoholowa i antynarkotykowa

IV. PATRONAT HONOROWY

 • Poseł na Sejm RP Bożena Henczyca
 • Wójt Kobylej Góry Wiesław Berski

V.TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w dniu 02 września 2017 r. na trasie przy tamie nad zalewem Blewąska w Kobylej Górze , Pętla 5 km na nowo położonym idealnie równym asfalcie i minimalnej różnicy wzniesień.
 2. Start do biegu nastąpi na trasie przy tamie, meta w tym samym miejscu.
 3. Program minutowy:
  • 8.00 -11.00 - zapisy w Biurze Zawodów
  • 10.00 - Mini rollercup wyścig na hulajnogach 6 lata i młodsi (ur. 2011 i młodsi) - 200 m,
  • 10.15 - Mini rollercup 6 lat i młodsi (ur. 2011 i młodsi) - 400 m
  • 10.30 - Mini rollercup 7- 10 lat (ur. 2010-2007) - 1000 m
  • 10.50 - Fan rollercup dla dzieci 11-14 lat (ur. 2006-2003) - 2 km
  • 11.30 - dekoracja Mini rollercup i dystans Fan rollercup
  • 11.45 -12.30 - Fitness rollercup - 8 km
  • 12.45 -14.30 - Pro rollercup - 15 km
  • 15.00 - dekoracja Fitness rollercup i Pro rollercup
  • 15.30 - zakończenie
 4. Pomiar czasu będzie prowadzony elektronicznie
 5. Chipy będą wydawane w biurze zawodów przy weryfikacji wraz z pakietem startowym w dniu 02 września 2017r. (sobota) w godz. 8.30 – 11.30
 6. Trasa będzie oznakowana, na czas trwania biegu ruch kołowy zostanie wstrzymany, obowiązuje ruch prawostronny.
 7. Zawodników biegu głównego obowiązuje limit czasu 100 minut. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
 8. Biuro zawodów znajdować się będzie w miejscu oznakowanym na terenie przy tamie nad zalewem Blewąska w Kobylej Górze
 1. ZASADY UCZESTNICTWA
  1. W biegu na rolkach na dystansie 15 km i 8 km może wziąć udział osoba, która rocznikowo ukończyła lat 14 (ur.2003r.)
  2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie tylko za pisemną zgodą prawnego opiekuna.
  3. Limit uczestników biegu wynosi 200 osób, organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń.
  4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w biurze zawodów.
  5. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia OC uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
  6. Zawodnik ma obowiązek startu w kasku ochronnym, zalecane są również ochraniacze na kolana i łokcie.
  7. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik wyścigu wrotkarskiego otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:

numer startowy

pamiątkowa koszulka z nadrukiem

artykuły pozyskane od sponsorów

worek na odzież

wodę na trasie i mecie zawodów

materiały informacyjne i reklamowe

pamiątkowy medal na mecie

dyplom z wydrukowanym miejscem i czasem

ciepły posiłek na mecie

 1. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać chipy oraz numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
 2. Uczestnicy pokonują dystans z zachowaniem ruchu prawostronnego
 3. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.
 4. Rozmiar kółek bez ograniczeń.
 1. ZGŁOSZENIA, OPŁATA STARTOWA
  1. Zgłoszenia ON-LINE do I RollerCup Olimpia Kobyla Góra 2017 na Rolkach będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowych www.olimpiakids.com.pl​ www.kobylagora.pl​ do dnia 31.08.2017r. oraz osobiście w dniu zawodów w przypadku wolnego limitu zgłoszeń. Za zgłoszenie udziału w zawodach rozumie się internetową rejestrację oraz wniesienie opłaty startowej.
  2. Wysokość opłaty startowej:
   • Dystans Fitness 8 km i Pro 15 km
 • 40 zł do dnia 31.08.2017r.
 • 60zł osobiście gotówką w dniu zawodów w przypadku wolnego limitu zgłoszeń

Zwolnione z opłaty startowej są osoby 70 letnie i starsze

 • Dystans Mini i Fan
  • 20 zł do dnia 31.08.2017r.
 1. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 2. W uzasadnionych przypadkach możliwy jest zwrot opłaty do 7 dni od daty wpłaty jednak nie później niż 10 dni przed datą zawodów.
 3. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku (w godz. 8.30 – 12.00).
 1. KLASYFIKACJE, NAGRODY

W I Biegu na Rolkach RollerCup Olimpia Kobyla Góra 2017 na dystansie 15km będą prowadzone następujące klasyfikacje:

 1. Klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet
 2. Kategorie wiekowe:

Kobiety

Mężczyźni

K-20: 14-29 lat

M-20: 14-29 lat

K-30: 30-39 lat

M-30: 30-39 lat

K-40: 40-49 lat

M-40: 40-49 lat

K-50: 50-59 lat

M-50: 50-59 lat

K-60: 60-i starsi

M-60: 60-i starsi

Klasyfikacja wiekowa prowadzona będzie przy min 5 uczestników danej kategorii. W przypadku mniejszej liczby zawodnik zostaje skwalifikowany w kategorii wyższej.

 1. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet otrzymują nagrody pieniężne (lub rzeczowe o wartości odpowiadającym nagrodom pieniężnym) i dyplomy:

I miejsce – 300 zł II miejsce – 200 zł III miejsce – 100 zł

 1. Zdobywcy miejsc I-III w kategoriach wiekowych mężczyzn i kobiet otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy.

W I Biegu na Rolkach RollerCup Olimpia Kobyla Góra 2017 na dystansie 8 km będą prowadzone następujące klasyfikacje:

 1. Klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet
 2. Kategorie wiekowe:

Kobiety

Mężczyźni

K-20: 14-29 lat

M-20: 14-29 lat

K-30: 30-39 lat

M-30: 30-39 lat

K-40: 40-49 lat

M-40: 40-49 lat

K-50: 50-59 lat

M-50: 50-59 lat

K-60: 60-i starsi

M-60: 60-i starsi

Klasyfikacja wiekowa prowadzona będzie przy min 5 uczestników danej kategorii. W przypadku mniejszej liczby zawodnik zostaje skwalifikowany w kategorii wyższej.

 1. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy:
 2. Zdobywcy miejsc I-III w kategoriach wiekowych mężczyzn i kobiet otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy.

W biegu Mini i Fan zwycięscy otrzymują nagrody rzeczowe i upominki.

NAGRODA GŁÓWNA NIESPODZIANKA zostanie rozlosowana pośród wszystkich

uczestników zawodów, którzy ukończą bieg zgodnie z regulaminem, na podstawie nr startowych.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkich uczestników obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.
 3. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
 4. Organizator zaleca uczestnikom posiadanie aktualnych badań lekarskich stwierdzających zdolność do udziału w biegu długodystansowym.
 5. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 6. Uczestnicy biegu będą mogli korzystać z szatni i depozytu na starcie oraz z umywalni i natrysków znajdujących się na terenie Hali Widowiskowo - Sportowej ul. Konstytucji 3-go Maja Przy Gimnazjum w Kobylej Górze obok stadionu sportowego.
 7. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
 8. Parkingi dla samochodów znajdują się na miejscach wyznaczonych do parkowania na terenie przyległym do zalewu i w mieście.
 9. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy:
 10. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie o których winien poinformować przed rozpoczęciem imprezy.
 12. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
 14. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
 15. Pisemne protesty po wpłaceniu kaucji 100 złotych przyjmuje Biuro Zawodów do 30 min po ukazaniu się nieoficjalnych wyników w dniu odbywania się zawodów. Kaucja zostanie zwrócona po pozytywnym rozpatrzeniu skargi.
⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Lire plus   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼