11 mar 2017, Muro de Alcoy

IV CURSA SOLIDÀRIA DIA DE LA DONA MURO D'ALCOI

Clasificaciones

Clasificaciones

IV CURSA SOLIDÀRIA DIA DE LA DONA MURO D'ALCOI
11/03/2017 17:30 7km

Información de contacto

Contactar con el organizador660917819 (Multiesport)

Reglamento

ARTICLE 1. DENOMINACIÓ

IV Cursa solidària de la Dona.

ARTICLE 2. DATA

11 de març de 2017.

ARTICLE 3. ORGANITZADORS.

La cursa estarà organitzada i coordinada pel Club d'Esports de Muntanya Les Llebres de Muro, amb la col·laboració de la Regidoria de la Dona i de la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Muro de l’Alcoi així com la d'altres entitats esportives i socials locals que així ho desitgen i comuniquen.

ARTICLE 4. MODALITATS

Hi haurà dues modalitats:

Corredores – cronometrat amb un traçat urbà de 7 km aprox. Màxim 400 places.

Caminantes - amb un traçat urbà de 3,5 km aprox.

El temps màxim per completar el recorregut serà de 2 hores.

Les inscripcions estan limitades a 1.300, aquest nombre es pot veure incrementat si hi ha demanda i no posa en risc la seguretat de la carrera i així ho decideix l'organització.

ARTICLE 5. HORARI

Eixida prevista a les 17.30 h per a les dues modalitats desde la Plaça Matzem de Muro.

ARTICLE 6. PARTICIPACIÓ

Podran prendre part en aquesta prova totes aquelles DONES majors de 12 anys que ho desitgen, sempre que estiguen correctament inscrites, tant en temps com en forma i haguen pagat el preu d’inscripció.

Tot menor que participe haurà de presentar l'autorització de participació facilitada per l'organització abans de l'inici de la prova.

ARTICLE 7. DISTÀNCIA I RECORREGUT.

La prova es disputarà sobre un recorregut totalment urbà. La eixida i l'arribada estaran situades a la plaça Matzem de Muro. La modalitat de "corredores" realitzarà el recorregut de 7 km aprox. i la modalitat "caminants" ho farà de 4 km aprox. Les distàncies poden sofrir variació si així s'estima per l'organització.

ARTICLE 8. CATEGORIES.

S'estableixen les següents categories per a la modalitat de Corredores:

Categories individuals (Anys complerts el dia de la prova)

- Sènior: 20 a 34 anys

- Veteranes A (de 35 a 45 anys)

- Veteranes B (de 46 a endavant)

- Locals

Per a la modalitat de Caminants no hi han categories.

ARTICLE 9. INSCRIPCIONS.

- Per Internet, mitjançant la página web: http://www.lesllebresmuro.com des del dimecres 1 de febrer de 2017 fins al divendres 10 de març de 2017 o fins que s'esgoten les 1300 inscripcions. Un cop realitzada la inscripció s'ha de remetre el justificant de pagament a lesllebresmuro@gmail.com indicant al concepte Nom i Cognoms de la participant.

- Físicament, al Castell de Muro, situat a la plaça Matzem, 1, en horari de dilluns a dijous de 12.00 a 14.00 i de 17.00 a 19.00, i divendres de 12.00 a 14.00 des del dilluns 1 de febrer de 2017 fins al divendres 10 de març de 2017 o fins que s'esgoten les 1300 inscripcions.

Sempre que no s'esgoten les 1300 inscripcions, s'admeten inscripcions el dia de la Cursa màxim 30 minuts abans de la eixida.

ARTICLE 10. PREU INSCRIPCIÓ.

El preu de la inscripció a cadascuna de les modalitats és de 5 euros.

Només s'acceptarà la devolució de la inscripció si es sol·licita abans de l'1 març de 2017 aportant justificant mèdic.

ARTICLE 11. DESTINACIÓ DELS BENEFICIS.

Els beneficis derivats de les inscripcions, col·laboracions, donacions o qualsevol altre ingrés aniran destinats íntegrament a una associació sense ànim de lucre. Per a l'edició del 2017 els beneficis indicats aniran destinats a l’Associació ALCOHÓLICOS REHABILITADOS SAN JORGE per recolzar el seu treball amb les persones que lluiten per superar una addicció.

ARTICLE 12. DONACIONS.

S'estableix la possibilitat de rebre donacions per al que s'estableix una "Fila 0" al següent cc: BANKIA IBAN ES78 2038 6321 8130 0000 1832, el seu titular és l’Associació ALCOHÓLICOS REHABILITADOS SAN JORGE.

ARTICLE 13. RETIRADA DEL DORSAL.

Els dorsals es lliuraran el dia de la prova de 12.00 a 14.00 i de 16.00 fins a l'inici de la mateixa en la pròpia plaça Matzem. És imprescindible presentar el DNI o document acreditatiu.

ARTICLE 14. BOSSA DE LA CORREDORA.

Totes les participants, tant en la modalitat de "corredores" com de "caminants", tenen dret a la bossa de la corredora que estarà composta per una samarreta commemorativa i altres regals que puguen ser donats per empreses col·laboradores.

Les talles de les samarretes es lliuraran per estricte ordre de recollida del dorsal i d'acord amb el sol·licitat en la inscripció.

Si una inscrita no es presenta a la retirada del dorsal i de la seua bossa de la corredora el dia de la cursa com s'ha indicat, perdrà el dret a reclamar la bossa de la corredora, encara que hagi pagat la inscripció, i sense tindre dret a la devolució dels diners satisfets per la inscripció.

ARTICLE 15. ASSISTÈNCIA MÈDICA.

L'Organització comptarà amb servei mèdic especialitzat i necessari al servei de les corredores que estarà present a la plaça Matzem.

ARTICLE 16. CLASSIFICACIONS I FOTOS.

La classificació general així com les fotos de les participants es podran trobar a la web: http://www.lesllebresmuro.com, i en la de entitats col·laboradores.

Amb la inscripció, la participant autoritza expressament a l'organització i a les empreses que haguen signat conveni de col·laboració amb el CEM Les Llebres, a fer ús de les imatges, tant de la major d'edat com del o la menor, en suport fotogràfic i/o audiovisual que es capten sense dret a cap contraprestació, per a la utilització d'aquestes per part de l'organització amb finalitats del foment de l'esport i fer aquelles actuacions que creguen oportunes.

ARTICLE 17. DESQUALIFICACIONS.

L'Organització de la competició està facultada per retirar durant la prova:

1. A qualsevol atleta que manifeste un mal estat físic.

2. A l'atleta que no realitze el recorregut complet.

3. A l'atleta que no tingua dorsal o no el porte visible.

4. A l'atleta que manifeste un comportament no esportiu.

ARTICLE 18. VEHICLES.

Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova són els designats i identificats per l'Organització.

Queda totalment prohibit seguir a les corredores en cotxe, moto o bicicleta, pel perill que pot suposar per a les participants.

ARTICLE 19. TROFEUS I PREMIS.

S'estableixen trofeus per les tres primeres de cada categoría de la modalitat de “corredores”.

Per a la modalitat de “caminants” no hi han ni categories ni trofeus.

Poden lliurar-se diferents premis a l'atzar depenent de les empreses col·laboradores.

ARTICLE 20. RESPONSABILITAT.

L'Organització no es fa responsable dels danys que puguen causar o causar-se les participants per imprudències o negligències de les mateixes. Igualment, la participant declara estar en condicions físiques òptimes per realitzar aquesta prova i ho fa baix la seua responsabilitat, eximint a l'Organització de la prova d'aquesta responsabilitat. El inscriure’s en aquesta prova suposa l'acceptació plena d'aquestes normes.

ARTICLE 21. ACCEPTACIÓ.

Totes les participants, pel fet d'inscriure, accepten el present reglament i en cas de dubte o de sorgir alguna situació no reflectida en el mateix, s'estarà al que dispose l'Organització.

ARTICLE 22. ABANDONAMENTS.

L'organització espera i desitja que totes les participants acaben la prova. En cas d'haver d'abandonar la mateixa, la corredora ho ha de comunicar a un responsable de l'organització.

ARTICLE 23. INFORMACIÓ.

Podeu consultar la pàgina web http://www.lesllebresmuro.com o enviar dubtes a lesllebresmuro@gmail.com.

En compliment del que estableix la L.O. 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, El CEM Les Llebres de Muro informa que les dades facilitades s'incorporaran a un fitxer amb la finalitat d'informar de les nostres activitats i oferir els serveis de l'empresa Unión Alcoyana com a empresa col·laboradora. Les dades recollides són emmagatzemades sota la confidencialitat i les mesures de seguretat legalment establertes i només seran cedides a La Unión Alcoyana.

Igualment volem informar que podrà exercir els drets d'accés, rectificació cancel·lació o oposició a través dels següents mitjans:

• Correu electrònic: lesllebresmuro@gmail.com

• Comunicació escrita al responsable legal del fitxer: CEM Les Llebres de Muro. Plaça Matzem, 1. 03830 Muro.

ARTICLE 24. SUSPENSIÓ.

Per inclemències del temps o qualsevol altre motiu aliè a l'organització es pot suspendre la cursa sense que això genere dret a la devolució de la inscripció. La suspensió i anul·lació es comunicarà amb una antelació mínima de 30 minuts abans de la eixida prevista. De la mateixa manera, la eixida es pot veure endarrerida.

ARTICLE 25. RESOLUCIÓ DE DUBTES.

Davant de qüalsevol incidència no prevista en aquestes bases, pertany a l'entitat organitzadora prendre la decisió que considere oportuna en cada cas.

EL CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA LES LLEBRES.

G54758438

REGLAMENTO

IV CARRERA SOLIDARIA DÍA DE LA MUJER- 11/03/2017

ARTÍCULO 1. DENOMINACIÓN

VI Carrera solidaria de la Mujer.

ARTÍCULO 2. FECHA

11 de marzo de 2017.

ARTÍCULO 3. ORGANIZADORES.

La carrera estará organizada y coordinada por el Club de Deportes de Montaña Les Llebres de Muro, con la colaboración de la Concejalía de la Mujer y de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Muro del Alcoy así como la de otras entidades deportivas y sociales locales que así lo desean y comuniquen.

ARTÍCULO 4. MODALIDADES

Habrá dos modalidades:

Corredoras – cronometrado con trazado urbano de 7 km aprox. Máximo 400 plazas.

Caminantes - con un trazado urbano de 3,5 km aprox.

El tiempo máximo para completar el recorrido será de 2 horas.

Las inscripciones están limitadas a 1.300, este número se puede ver incrementado si hay demanda y no pone en riesgo la seguridad de la carrera y así lo decide la organización.

ARTÍCULO 5. HORARIO

Salida prevista a las 17.30 h para las dos modalidades desde la Plaza Matzem de Muro.

ARTÍCULO 6. PARTICIPACIÓN

Podrán tomar parte en esta prueba todas aquellas MUJERES mayores de 12 años que lo deseen, siempre que estén correctamente inscritas, tanto en tiempo como en forma y hayan pagado el precio de la inscripción. Todo menor que participe deberá presentar la autorización de participación facilitada por la organización antes del inicio de la prueba.

ARTÍCULO 7. DISTANCIA Y RECORRIDO.

La prueba se disputará sobre un recorrido totalmente urbano. La salida y la llegada estarán situadas en la plaza Matzem de Muro. La modalidad de "corredoras" realizará el recorrido de 7 km aprox. y la modalidad "caminantes" lo hará de 4 km aprox. Las distancias pueden sufrir variación si así se estima por la organización.

ARTÍCULO 8. CATEGORÍAS.

Se establecen las siguientes categorías para la modalidad de Corredores:

Categorías individuales (Años cumplidos el día de la prueba)

- Senior: 20 a 34 años

- Veteranas A (de 35 a 45 años)

- Veteranas B (de 46 a adelante)

- Locales

Para la modalidad de Caminantes no hay categorías.

ARTÍCULO 9. INSCRIPCIONES.

- Por Internet, mediante la página web: http://www.lesllebresmuro.com desde el miércoles 1 de febrero de 2017 hasta el viernes 10 de marzo de 2017 o hasta que se agoten las 1.300 inscripciones. Una vez realizada la inscripción se remitirá el justificante de pago a lesllebresmuro@gmail.com indicando en el concepto Nombre y Apellidos de la participante.

- Físicamente, en el Castillo de Muro, situado en la plaza Matzem, 1, en horario de lunes a jueves de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00, y viernes de 12:00 a 14:00 desde el miércoles 1 de febrero de 2017 hasta el viernes 10 de marzo de 2017 o hasta que se agoten las 1.300 inscripciones.

Siempre que no se agoten las 1.300 inscripciones, se admiten inscripciones el día de la Carrera máximo 30 minutos antes de la salida.

ARTÍCULO 10. PRECIO INSCRIPCIÓN.

El precio de la inscripción a cada una de las modalidades es de 5 euros.

Sólo se aceptará la devolución de la inscripción si se suele solicita antes del 1 de marzo de 2017 aportando justificante médico.

ARTÍCULO 11. DESTINO DE LOS BENEFICIOS.

Los beneficios derivados de las inscripciones, colaboraciones, donaciones o cualquier otro ingreso irán destinados íntegramente a una asociación sin ánimo de lucro. Para la edición de 2017 los beneficios indicados irán destinados a la Asociación ALCOHÓLICOS REHABILITADOS SAN JORGE para apoyar su trabajo con las personas que luchan por superar una adicción.

ARTÍCULO 12. DONACIONES.

Se establece la posibilidad de recibir donaciones para el que se establece una "Fila 0" en la siguiente cc: BANKIA IBAN ES78 2038 6321 8130 0000 1832, cuyo titular es ALCOHÓLICOS REHABILITADOS SAN JORGE.

ARTÍCULO 13. RETIRADA DEL DORSAL.

Los dorsales se entregarán el día de la prueba de 12:00 a 14:00 y de 16:00 hasta el inicio de la misma en la propia plaza Matzem. Es imprescindible presentar el DNI o documento acreditativo.

ARTÍCULO 14. BOLSA DE LA CORREDORA.

Todas las participantes, tanto en la modalidad de "corredoras" como de "caminantes" tienen derecho a la bolsa de la corredera que estará compuesta por una camiseta conmemorativa y otros regalos que puedan ser donados por empresas colaboradoras.

Las tallas de las camisetas se entregarán por estricto orden de recogida del dorsal y de acuerdo con el solicitado en la inscripción.

Si una inscrita no se presenta a la retirada del dorsal y de su bolsa de la corredera el día de la carrera como se ha indicado, perderá el derecho a reclamar la bolsa de la corredera, aunque haya pagado la inscripción, y sin tener derecho a la devolución del dinero satisfechos por la inscripción.

ARTÍCULO 15. ASISTENCIA MÉDICA.

La Organización contará con servicio médico especializado y necesario al servicio de las corredoras que estará presente en la plaza Matzem.

ARTÍCULO 16. CLASIFICACIONES Y FOTOS.

La clasificación general así como las fotos de las participantes se podrán encontrar en la web: http://www.lesllebresmuro.com, y en la de entidades colaboradoras.

Con la inscripción, la participante autoriza expresamente a la organización y a las empresas que hayan firmado convenio de colaboración con el CEM Les Llebres de Muro, a hacer uso de las imágenes, tanto de la mayor de edad como del o la menor, en soporte fotográfico y / o audiovisual que se captan sin derecho a contraprestación, para la utilización de las mismas por parte de la organización con fines de fomento del deporte y hacer aquellas actuaciones que crean oportunas.

ARTÍCULO 17. DESCALIFICACIONES.

La Organización de la competición está facultada para retirar durante la prueba:

1. En cualquier atleta que manifieste un mal estado físico.

2. Al atleta que no realice el recorrido completo.

3. A la atleta que no tenga dorsal o no lo lleve visible.

4. Al atleta que manifieste un comportamiento no deportivo.

ARTÍCULO 18. VEHÍCULOS.

Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los designados e identificados por la Organización.

Queda totalmente prohibido seguir a las corredoras en coche, moto o bicicleta, por el peligro que puede suponer para las participantes.

ARTÍCULO 19. TROFEOS Y PREMIOS.

Establecen trofeos para las tres primeras de cada categoría de la modalidad de "corredoras".

Para la modalidad de "caminantes" no hay ni categorías ni trofeos.

Pueden entregarse diferentes premios al azar dependiendo de las empresas colaboradoras.

ARTÍCULO 20. RESPONSABILIDAD.

La Organización no se hace responsable de los daños que puedan causar o causarse las participantes por imprudencias o negligencias de las mismas. Igualmente, la participante declara estar en condiciones físicas óptimas para realizar esta prueba y lo hace bajo su responsabilidad, eximiendo a la Organización de la prueba de esta responsabilidad. El inscribirse en esta prueba supone la aceptación plena de estas normas.

ARTÍCULO 21. ACEPTACIÓN.

Todas las participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el presente reglamento y en caso de duda o de surgir alguna situación no reflejada en el mismo, se estará a lo que disponga la Organización.

ARTÍCULO 22. ABANDONOS.

La organización espera y desea que todas las participantes terminen la prueba. En caso de tener que abandonar la misma, la corredora lo comunicará a un responsable de la organización.

ARTÍCULO 23. INFORMACIÓN.

Puede consultar la página web http://www.lesllebresmuro.com o enviar dudas en lesllebresmuro@gmail.com.

En cumplimiento de lo establecido en la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, El CEM Les Llebres de Muro informa que los datos facilitados se incorporarán a un fichero con la finalidad de informar de nuestras actividades y ofrecer los servicios de la empresa Unión Alcoyana como empresa colaboradora. Los datos recogidos son almacenados bajo la confidencialidad y las medidas de seguridad legalmente establecidas y sólo serán cedidos a La Unión Alcoyana.

Igualmente informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación cancelación u oposición a través de los siguientes medios:

• Correo electrónico: lesllebresmuro@gmail.com

• Comunicación escrita al responsable legal del fichero: CEM Les Llebres de Muro. Plaça Matzem, 1. 03830 Muro.

ARTÍCULO 24. SUSPENSIÓN.

Por inclemencias del tiempo o cualquier otro motivo ajeno a la organización se puede suspender y anular la carrera sin que ello genere derecho a la devolución de la inscripción. La suspensión y anulación será comunicada con una antelación mínima de 30 minutos antes de la salida prevista. De igual forma, la salida puede verse retrasada.

ARTÍCULO 25. RESOLUCIÓN DE DUDAS.

Ante cualquier incidencia no prevista en estas bases, pertenece a la entidad organizadora tomar la decisión que considere oportuna en cada caso.

EL CLUB DE DEPORTES DE MONTAÑA LES LLEBRES.

G54758438

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Leer más   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼