06 May 2018, Banyeres de Mariola

CURSA PER MUNTANYA DE BANYERES DE MARIOLA VI BLASCA TRAIL

Classificacions

Classificacions

CURSA COMPETITIVA O LLARGA
06/05/2018 08:30 24.9km

CURSA CURTA I MARXA CAMINANTS
06/05/2018 08:30 10km

Informació de contacte

Contactar amb l'organitzador660917819

Reglament

CURSA PER MUNTANYA DE BANYERES DE MARIOLA

VI BLASCA TRAIL

REGLAMENT

Article 1.

La VI Cursa per Muntanya de Banyeres de Mariola està organitzada pel Club Deportivo Trivici Team.

Es celebrarà el diumenge, dia 6 de maig de 2018 a partir de les 08:30 hores.

Article 2. Ubicació eixida i meta.

L’eixida i la meta estarà situada al poliesportiu municipal de Banyeres de Mariola, en l’avinguda 25 d’Abril.

Article 3. Modalitats i distàncies

La cursa consta de dos modalitats competitives:

- Cursa llarga amb una distància de 24’900 km. i un desnivell positiu de 980 metres.

- Cursa curta i marxa caminants amb una distància de 10 km. i un desnivell positiu de 350 metres.

Article 4. Horaris, control de pas i temps de tall.

Cursa llarga: inici 8:30 h., hi haurà un control de pas a la Font de la Mata PK 13’300 de la cursa. El temps màxim establert per passar per aquest punt de control serà dos hores des de l’hora d’inici de la cursa, quedant automàticament desqualificats tots aquells participants que passen per aquest punt de control després d’este temps. La meta es tancarà quatre hores després de l’eixida (12:30 h.)

Cursa curta i marxa caminants: inici 8:30 h., no hi ha control de pas. Tancament de meta quatre hores després de l’eixida (12:30).

Tots aquells participants que no hagen entrat abans del tancament de meta, quedaran automàticament desqualificats.

Article 5. Avituallaments

Cursa llarga: S’establixen un mínim de quatre avituallaments, repartits de forma proporcional a la distancia i desnivell de la cursa

Cursa curta i marxa caminants: S’establixen un mínim de dos avituallaments ubicats on l’organització determine.

No obstant, si l’organització de la proba ho creu convenient podrà disposar de més punts d’avituallament al llarg de la cursa.

Article 6. Marcatge i equip granera

Tot el marcatge i senyalització emprada per ambdues proves serà provisional, l’itinerari es marcarà mitjançant cintes de plàstic, i una vegada finalitzada la prova, l’organització s’encarregarà de retirar totes les marques emprades en les curses. No es realitzarà cap tipus d’actuació que afecte o altere la vegetació que hi ha en els margens de les pistes forestals o sendes per les que transcórre.

L’organització, amb la finalitat de que tot el recorregut de les curses quede net de les marques de senyalització de l’itinerari, designarà un equip granera que realitzarà les funcions de tancament de carrera i serà l’encarregat de llevar i netejar totes les marques de senyalització utilitzades en la carrera.

Article 7. Modificació recorregut o suspensió de la prova.

L’organització de la cursa, en qualsevol moment, inclòs quan ja haja començat i estiga en marxa, podrà: modificar el recorregut o bé suspendre-la. Qualsevol d’estes circumstàncies deurà estar motivada. En cas necessari o si així s’estima oportú, s’adoptaran les mesures més adequades per a l’evacuació dels participants.

La suspensió o modificació del recorregut es farà saber a tots el participants alhora, si es possible. En cas de no ser possible l’organització ho comunicarà com millor estime convenient.

Els possibles motius més habituals pels quals es pot suspendre o modificar el recorregut de la proba son:

L’oratge

Que es determine l’alerta 3 contra incendis per part de la corresponent administració

O bé qualsevol requisit exigit per part de l’administració abans de començar la cursa i siga impossible complir-lo.

Article 8. Efectes de la suspensió

En el moment en què l’organització decidisca suspendre la proba, ningú dels participants, encara que arriben a entrar en meta, formarà part de la classificació, ni puntuarà el seu cronometratge per a la cursa.

Contra la resolució de l’organització de la cursa de suspendre la proba no cabrà cap tipus de recurs, ni generarà dret a reclamar cap indemnització per part dels participants.

En cas de suspensió de la proba no es tornaran els diners de la inscripció a cap inscrit.

Article 9. Participants

Es podran inscriure i participar en qualsevol de les dos modalitats de la cursa, qualsevol persona major de 18 anys.

Es recomana dur un calçat adequat per a córrer per muntanya, i és responsabilitat del participant conèixer les exigències físiques i psicològiques de la cursa, sobretot la modalitat competitiva.

No es permet la circulació camp a través.

Està totalment prohibit tirar envasos de gels, envoltoris o restes de menjars en el recorregut de la cursa, excepte en els contenidors habilitats a l’efecte que hi haurà en cada avituallament.

El dorsal deu portar-se de manera que siga visible durant tota la cursa.

En cas d’abandonament és obligatori avisar el personal de la cursa més pròxim.

Els participants de la cursa curta i caminants estan obligats a deixar pas als de la cursa llarga.

És responsabilitat de tots el corredors seguir les cintes que marquen el recorregut de la cursa.

En cas d’abandonament és obligatori avisar el control més pròxim o bé comunicar-ho als membres de l’equip granera.

Article 10. Inscripcions

Les inscripcions es podran realitzar pels mitjans següents:

 • Inscripció anticipada (fins el 03/05/2018) a través de la pàgina web http://www.multiesport.es
 • Inscripció el mateix dia de la prova (fins les 08:00h) en les taules habilitades per a l’arreplegada de dorsals amb la condició de no superar el límit de participants.

L’i import de la inscripció serà:

 • 15 € inscripció anticipada.
 • 20 € inscripció el mateix dia de la prova.
 • Les persones que estaven inscrites en la V Blasca Trail, cursa de l’any 2017, tindran un descompte en la inscripció de 3€.

Sols s’admetran fins a 450 inscripcions, de forma que arribat a aquest límit NO s’admetran més inscripcions, ni de forma anticipada ni el mateix dia de la prova.

Article 11. Arreplegada de Dorsals i Xips

Els dorsals i xips s’arreplegaran el dissabte 5 de maig de 2018, en horari de 17:00 a 19:00 en la tenda TRIVICI (Passeig Font del Cavaller), i eI mateix dia de la prova, des de les 7:00 fins les 8:15 hores, al poliesportiu municipal de Banyeres de Mariola.

- Caldrà presentar el DNI per tal de recollir el dorsal i el xip.

- La pèrdua del xip suposarà un cost de 10 € que deurà abonar el corredor que l’ha perdut.

Article 12. Traspàs de dorsals i Xips

Si algú inscrit en la cursa no poguera assistir, podrà cedir el seu dorsal a un altre participant però, per a ser efectiu aquest traspàs de dorsal haurà de comunicar-ho prèviament a l’organització, fins el 02/05/2018 enviant un e-mail triviciteam@gmail.com.

Si el traspàs de dorsal és posterior al 02/05/2018, s’haurà de comunicar a l’organització el mateix dia de la cursa, fins les 8:00 h. del matí, en la taula d’arreplegada de dorsals.

Per al traspàs de dorsal i xip és imprescindible presentar el dni.

El traspàs de dorsal pot estar subjecte a l’abonament d’un import econòmic per les despeses de gestió.

Si l’organització de la cursa detecta que hi ha algun corredor que està corrent en nom d’un altre, sense la prèvia comunicació i autorització de l’organització, quedarà automàticament desqualificat de la cursa el corredor inscrit.

Article 13. Devolució de la Inscripció.

Un cop realitzada la inscripció, només s'accedirà a la devolució del 80% en cas de lesió o malaltia fins el 2 de maig de 2018. Per a procedir a la devolució de la inscripció caldrà presentar un certificat mèdic a l'organització mitjançant correu electrònic a la següent adreça: triviciteam@gmail.com

Article 14. Segurs

L’Organització subscriurà un contracte de segur que cobrirà la responsabilitat civil de l’esportista participant, així como la responsabilitat civil per danys al públic assistent i a tercers, d’acord amb la normativa vigent.

Article 15. Categories.

S’estableixen les següents categories tant masculines com femenines:

- PROMESA : Entre 18 i 23 anys

- SENIOR : Entre 24 i 39 anys

- VETERANS : Entre 40 i 49 anys

- MÀSTER : De 50 anys en avant

Article 16. Premis i obsequis.

S’entregaran els següents premis:

 • Cursa no competitiva: Trofeus per als 3 primers classificats de la general en masculins i femenins.
 • Cursa competitiva : Trofeus als 3 primers classificats en totes les categories masculins i femenins.
 • Locals: Dependrà del número de inscrits en cada categoria.
 • Obsequi per a l’equip més nombrós.
 • Cuixot: en qualsevol punt de la segona meitat de la cursa competitiva, l’organització disposarà de dos cuixots en sendes motxilles. El primer corredor masculí i la primera corredora que ho desitgen podran agafar la motxilla, carregar-la fins a meta i quedar-se amb el cuixot (el fet d’agafar la motxilla amb el cuixot i no arribar a meta carregant-lo suposarà la desqualificació i el posterior sorteig del cuixot entre tots els participants).

En funció dels col·laboradors i participants, l’organització es reserva tot el dret d’assignar, anul·lar o modificar estos obsequis, de forma que el mateix dia de la cursa, s’informarà a tothom de l’obsequi concret i també de la seua assignació.

Article 17. Borsa del corredor.

Tots els participants inscrits i que entren en meta seran obsequiats amb la borsa del corredor, que podrà variar en funció del número de participants i dels patrocinadors.

Article 18. Motius de desqualificació o sanció.

Seran motius de desqualificació o sanció:

 • No col·locar el xip correctament. En cas de pèrdua, a més d’abonar 10€, s'haurà de tornar a l'últim control, avisar els membres de l’organització i reiniciar la marxa. És responsabilitat de cada participant seguir el recorregut marcat.
 • No passar pels controls.
 • No realitzar la totalitat del recorregut pel lloc marcat per l’organització.
 • Embrutar o degradar el recorregut serà motiu de desqualificació directa. Per tant, serà desqualificat qui deixe escombraries (envasos de menjar o beguda, o qualsevol altra cosa) fora de les zones d’avituallament.
 • Realitzar el recorregut en més temps de l’establert per l’organització.
 • Portal el dorsal i/o xip adjudicat a un altre corredor.
 • No atendre les instruccions dels jutges o del personal de la organització.

Article 19. sancions.

L’organització podrà aplicar sancions a aquells participants que incomplisquen aquest reglament, les quals consistiran en la suma de 60 - 120 – 180 – 300 segons al temps total aconseguit en la cursa.

Article 20. Reclamacions.

Les reclamacions deuran fer-se per escrit, en el termini màxim de 48 h. desprès d’haver finalitzat la proba. S’acompanyaran d’una còpia del dni de la persona que fa la reclamació. Es presentaran bé el dia de la carrera a l’organització, o bé, per correu electrònic a triviciteam@gmail.com

Article 21. Servicis de dutxa.

L’organitzador gestionarà amb l’ajuntament de Banyeres de Mariola la utilització per part dels participants que ho desitgen un servici de dutxes al Poliesportiu Municipal.

Article 22. Autoritzacions i permisos.

El Club Deportivo Trivici Team com a organitzador de la cursa, serà l’encarregat de sol·licitar, tramitar i obtindre tots el permisos i autoritzacions corresponents per tal de poder fer la cursa, bé siguen permisos de particulars, associacions, o bé de qualsevol administració (local, autonòmica o estatal).

Article 23. Cursa solidària.

L’organitzador de la cursa (Club Deportivo Trivici Team) sensible amb les enfermetats, dolències i situació de part de la població en risc d’exclusió que necessiten el recolzament de l’actual societat, per tal de col·laborar amb les associacions i/o ONG’s que defensen estos interessos es compromet a fer una donació econòmica a una associació local sense ànim de lucre, l’import d’esta donació estarà en funció del nombre d’inscripcions a la cursa, i condicionada a que totes les despeses de la proba puguen sufragar-se pels mitjans econòmics que disponga el Club.

Previament a la celebració de la cursa s’anunciarà l’associació a la que es farà la donació.

Article 24. Acceptació del reglament.

L’organització de la cursa, en qualsevol moment, si així ho creu convenient podrà modificar qualsevol article, sense cap obligació de comunicar-ho als inscrits.

La inscripció en la VI Blasca Trail-Cursa de Muntanya de Banyeres de Mariola suposa la acceptació d’aquest reglament.

Disposició Final

Tots aquells supòsits no contemplats en aquest reglament es regiran, pel reglament de curses del circuit Xitxarra Trails i subsidiariament pel Reglament de Carreres per Muntanya de la FEMECV, en allò que no estiga reglat serà l’organització qui decidirà al respecte.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Llegir més   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼